วันศุกร์ , 15 ธันวาคม 2017

สรุปผลการประชุม กมธ.การพาณิชย์ฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบด ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห ...

คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลั ...

สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมายฯ สนช. ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซ ...

Next Prev
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑)  รับทราบผลการด ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การพาณิชย์ฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ.การพาณิชย์ฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยพ ...

Read More »
คกก. สรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ๕ คน

คกก. สรรหากรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ๕ คน

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งได้มีการประชุม โดยได้ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๘๕ คน เข้าเยี ...

Read More »
scroll to top