วันอาทิตย์ 20 สิงหาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะ อนุ กมธ. การแพทย์ครบวงจรฯ ศึกษาดูงานประเด็นการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยา ...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงาน สนช.

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร จำนวน ๔๒ คน เ ...

ผู้แทน สนช. รับหนังสือจากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)  เพื่อให้ยับยั้งร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ๑ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส. ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ป ...

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำ ขรก. ผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้าพบ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิส ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา สร ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ...

อนุ กมธ. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรฯ ประชุมพิจารณารายงานเรื่อง “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร: แนวทางการส่งเสริมและบูรณาการ”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการ ...

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแหงชาติ ...

สนช. ให้การรับรองคณะกรรมการสภาการสื่อมวลชนอินโดนีเซีย ในโอกาสศึกษาดูงานกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเยี่ยมชมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาช ...

Next Prev
scroll to top