วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

กมธ. การพลังงาน รับฟังสรุป หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. แพร่

วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้ว ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๗๖_๒๕๖๑ ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาก ...

กมธ.พลังงาน สนช. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

วันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ...

คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาสังคม กิจการเด็ ...

Next Prev
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๗๖_๒๕๖๑ ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถาม ดังนี้      - กร ...

Read More »
กมธ. การพลังงาน รับฟังสรุป หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. แพร่

กมธ. การพลังงาน รับฟังสรุป หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จ. แพร่

วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ...

Read More »
ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ...

Read More »
คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ...

Read More »
scroll to top