วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่นำสิ่งของและน้ำดื่มมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณท้องสนามหลวง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๕ และการประชุมอื่น ๆ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิต ...

สนช. จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ และอื่น ๆ ให้แก่สมาชิก สนช. ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเพิ่มเติม จำนวน ๓๓ คน

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิต ...

กมธ. การเมือง พิจารณาความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวมฯ

ด้วยคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๐๐ ในวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕ ...

กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ ประชุมพิจารณาความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….

วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะก ...

กมธ. วิสามัญร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เรียงตามมาตรา

      เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบั ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๙ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เอกสารตามแนบ สรุปผลก ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เอกสารตามแนบ สรุปผลการประชุม ส ...

กมธ. การคมนาคม สนช. ศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องของการรถไฟแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการแก้ไขปัญหาจราจรในเข ...

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เอกสารตามแนบ สรุปผลการประชุม สนช. ...

Next Prev
scroll to top