วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ  ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

เอกสารข่าวการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเ ...

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน จ. ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านเขาสะท้อนบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเช ...

ประธาน สนช. ร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรองรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธ ...

สนช. รับหนังสือจากผู้แทนองค์กรผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้กำลังใจในการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง ...

Next Prev
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินก ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ  ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

เอกสารข่าวการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบั ...

Read More »
ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขอเชิญส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน จ. ฉะเชิงเทรา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน จ. ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านเขาสะท้อนบน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไม้แก่นอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะอนุกรรมการจัดโค ...

Read More »
scroll to top