วันศุกร์ 20 ตุลาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง ครั้งที่ ๑๕๐/๒๕๖๐

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕๐ วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏผล ...

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประ ...

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๐ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง Reading Room ชั้นล่าง (Ground floor) พระราชวัง Tavrichesky ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารรัฐสภา สมัยที่ ๒๐๑ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระราชวัง Tavrichesky Palace คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๘ คน นำโดย นายสุรชัย ...

สนช. รับหนังสือจากนายกเทศมนตรีเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอให้ทบทวนแบบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรม ...

สนช. เข้าร่วมการอภิปรายที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (Parity Debate) จัดโดยสหภาพรัฐสภาสตรี ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องดัมสกี้ฮอลล์ ชั้น Ground พระราชวัง Tavrichesky นครเซนต์ปี ...

วิฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ พ.ศ….. รับฟังสรุปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ..... รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ...

วิฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำฯ ร่วมรับฟังสรุปการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ..... รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ...

คณะผู้แทน สนช. ร่วมประชุมในหัวข้อ “กระบวนการของสหประชาชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ : ความหวังในการลดอาวุธนิวเคลียร์” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Hall no.๑ พระราชวังตาบริเชสกี นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ส ...

Next Prev
scroll to top