วันจันทร์ , 19 กุมภาพันธ์ 2018

About admin

กมธ. สังคมฯ ประชุมร่วมกับส่วนราชการ จ. นครราชสีมา 

กมธ. สังคมฯ ประชุมร่วมกับส่วนราชการ จ. นครราชสีมา 

วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการโคร ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๔๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน ๔๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และด้านแรงงาน

กมธ.การพาณิชย์ฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และด้านแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาศึกษา ...

Read More »
ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช. เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช. เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ นำโดย ทพญ.ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ยื่นหนังสือถึงประธานส ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา มีดังนี้ - พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ผลการพิจารณา (๑) ...

Read More »
โฆษกวิสามัญฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย

โฆษกวิสามัญฯ แถลงข่าวเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ภายหลังประกาศใช้เป็นกฎหมาย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เขตพัฒนา ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. “ส่งเสริมแนวทางปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูอาจารย์ และการปรับปรุงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒”

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. “ส่งเสริมแนวทางปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูอาจารย์ และการปรับปรุงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ โดยมี ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ คือ - พิจา ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ๒ ฉบับ (ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สส. และ สว.) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

ประธาน สนช. แถลงข่าวการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ๒ ฉบับ (ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สส. และ สว.) ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ...

Read More »
โฆษกวิสามัญฯ แถลงผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …. ภายหลังผ่านประกาศใช้เป็นกฎหมาย

โฆษกวิสามัญฯ แถลงผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …. ภายหลังผ่านประกาศใช้เป็นกฎหมาย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... นำโดย พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจ ...

Read More »
scroll to top