วันศุกร์ , 15 ธันวาคม 2017

About admin

สรุปผลการประชุม กมธ.การพาณิชย์ฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ.การพาณิชย์ฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยพิจารณาติดตามความคืบหน้า การดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๑. ค ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๘๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรร ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลักสูตร MPA อําเภอชะอํา จังหวัด เพชรบุรี จํานวน ๑๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมายฯ สนช. ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมายฯ สนช. ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีพลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยได้มีการประชุมเพื่อร ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา  ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      ๑)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. พิจารณาแนวทางการส่งเสริมอาชีวศึกษาเกษตร SME และอื่น ๆ

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. พิจารณาแนวทางการส่งเสริมอาชีวศึกษาเกษตร SME และอื่น ๆ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐส ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา - พิจารณ ...

Read More »
ประธาน กมธ. การต่างประเทศ สนช. ให้การรับรองผู้แทนมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ประธาน กมธ. การต่างประเทศ สนช. ให้การรับรองผู้แทนมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และคณะ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และคณะ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย จ.จันทบุรี เรื่องพฤติกรรมการเก็บลำไยของผู้ซื้อ (ล้งผลไม้)

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย จ.จันทบุรี เรื่องพฤติกรรมการเก็บลำไยของผู้ซื้อ (ล้งผลไม้)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานกรรมาธิการ นายศิริ ...

Read More »
scroll to top