วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

About admin

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. (อนุฯ ๓ ด้าน) ประจำสัปดาห์

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. (อนุฯ ๓ ด้าน) ประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาในประเด็น ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จำนวน ๑๙ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน แถลงข่าวการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปฏิรูประบบราชการ ๔.๐ : ประชาชนอยากได้อะไร”

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน แถลงข่าวการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปฏิรูประบบราชการ ๔.๐ : ประชาชนอยากได้อะไร”

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ และศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ แถลงข่าวถึง การจัด ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒.๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา บูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาตามศาสตร์พระราชา และศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีวศึกษาเกษตร

กมธ. การศึกษาและการกีฬา บูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาตามศาสตร์พระราชา และศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีวศึกษาเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี ดร. ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๕๙

สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๕๙

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๕๙ ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๑. คณะอนุก ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….

คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้มีการประชุม เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการป ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม สนช. เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม สนช. เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้า ...

Read More »
คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน” ณ จังหวัดนครปฐม

คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน” ณ จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชน ...

Read More »
scroll to top