วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

About admin

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิ ...

Read More »
ประธาน สนช. นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชขาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีน

ประธาน สนช. นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชขาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีน

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Montreux ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัต ...

Read More »
ประธาน สนช. เข้าหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ทำเนียบเอกอัครราชทูต สมาพันธรัฐสวิส

ประธาน สนช. เข้าหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ทำเนียบเอกอัครราชทูต สมาพันธรัฐสวิส

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ศาลจราจรกับสังคมไทย” จัดโดย มูลนิธิเมาไม่ขับ ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ศาลจราจรกับสังคมไทย” จัดโดย มูลนิธิเมาไม่ขับ ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องฟอร์จูน ๑-๒ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการเสวนา เร ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๓ และ ๔ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล พร้อมด้ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ภายใต้หัวข้อ “การรับประกันว่าเด็กทุกคนมีสิทธิและเติบโตโดยได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรง” ณ สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ภายใต้หัวข้อ “การรับประกันว่าเด็กทุกคนมีสิทธิและเติบโตโดยได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรง” ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒ ศูนย์ประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ในฐานะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ในประเด็นความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ในประเด็นความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑๘ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโลซานน์ อาคาร CCV ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะกรรมาธิการในคณ ...

Read More »
ประธาน สนช. และคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาสมาพันธรัฐสวิส

ประธาน สนช. และคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาสมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ พร้อมด้วยนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐส ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Salle Lausanne, Annexe building ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกร ...

Read More »
scroll to top