วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

About admin

ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ ณ สมาพันธรัฐสวิส

ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการครูอาวุโส ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการครูอาวุโส ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพ ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ณ สมาพันธรัฐสวิส

สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ธีรเดช มีเพียร นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ และพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เ ...

Read More »
วิฯ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ศึกษาดูงาน SMEs น้ำมันมะพร้าวและฟาร์มเห็ด จ.ศรีษะเกษ

วิฯ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ศึกษาดูงาน SMEs น้ำมันมะพร้าวและฟาร์มเห็ด จ.ศรีษะเกษ

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโด ...

Read More »
ประธาน สนช. และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๓  ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ประธาน สนช. และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๓ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน (เขต ๑๒) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. แม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ แ ...

Read More »
กมธ. วิฯ พิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อยสู่การพัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ”

กมธ. วิฯ พิจารณาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อยสู่การพัฒนาเมือง พัฒนาประเทศ”

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องทับทิมสยาม ๓ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ หัวข้อ “การลดอาวุธโดยสมบูรณ์และการไม่แพร่ขยายอาวุธ”  ณ สมาพันธรัฐสวิส

สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ หัวข้อ “การลดอาวุธโดยสมบูรณ์และการไม่แพร่ขยายอาวุธ” ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ และพลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ เข้าร่วม ...

Read More »
กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จ.แพร่

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จ.แพร่

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ...

Read More »
scroll to top