วันศุกร์ , 22 มิถุนายน 2018

About admin

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต ๑๒) โดย นายปรีชา บ ...

Read More »
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสมัชชารัฐสภาอาเซียน จะเดินทางเข้าร่วมประชุม APA ณ เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐไซปรัส

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสมัชชารัฐสภาอาเซียน จะเดินทางเข้าร่วมประชุม APA ณ เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐไซปรัส

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสมัชชารัฐสภาอาเซียน จะเดินทางเข้า ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพิจิตร

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเน ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต ๑๒) โดย นายปรีชา บ ...

Read More »
กมธ. การสาธารณสุข มีมติขอแก้ไขเพิ่มโทษผู้ใช้สารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและกฎหมายอื่น ๆ

กมธ. การสาธารณสุข มีมติขอแก้ไขเพิ่มโทษผู้ใช้สารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและกฎหมายอื่น ๆ

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการ การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ แถลงผลการประชุมเพื่อพิจา ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. พิจิตร

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. พิจิตร

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองห้วยหลัว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามว ...

Read More »
กมธ. วิฯ ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการควบคุมวัตถุอันตราย

กมธ. วิฯ ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการควบคุมวัตถุอันตราย

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธา ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน บ้านคลองสิบเจ็ด จ. ฉะเชิงเทรา

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน บ้านคลองสิบเจ็ด จ. ฉะเชิงเทรา

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ บ้านคลองสิบเจ็ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิ ...

Read More »
คณะ อนุฯ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางการวิจัยสู่ความสำเร็จ”

คณะ อนุฯ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางการวิจัยสู่ความสำเร็จ”

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมการดำเนินการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสำนักงานเลขาธ ...

Read More »
โฆษก วิฯ พิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ แถลงผลการประชุมร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนนำเข้าที่ประชุม สนช.

โฆษก วิฯ พิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ แถลงผลการประชุมร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนนำเข้าที่ประชุม สนช.

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก สุชาติ หนองบัว และรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามั ...

Read More »
scroll to top