วันศุกร์ , 27 เมษายน 2018

About admin

สนช. ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดิน

สนช. ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณา เรื่องด่วน ๑  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา  ๖  วรรคสอ ...

Read More »
เปิดรับสมัคร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๑๖ – ๒๒ ต.ค. นี้

เปิดรับสมัคร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๑๖ – ๒๒ ต.ค. นี้

คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการประชุมเป็นครั้งแรก ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  เพื่อดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน แทน นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ...

Read More »
“พรศักดิ์ เจียรณัย” นั่งประธาน กมธ. วิสามัญ พิจารณา “พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”

“พรศักดิ์ เจียรณัย” นั่งประธาน กมธ. วิสามัญ พิจารณา “พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”

นายพรศักดิ์  เจียรณัย   กมธ. วิสามัญฯ เร่งเลือกประธาน และคณะทำงาน พร้อมพิจารณาผลักดันเป็นกฎหมายต่อไป การประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลง ...

Read More »
สนช. บุญสร้าง รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากข้าราชการบำนาญ ๔ เหล่าทัพ

สนช. บุญสร้าง รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากข้าราชการบำนาญ ๔ เหล่าทัพ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน รับหนังสือจากข้าราชการบำนาญ ๔ เหล่าทัพ นำโดย พลอากาศตรี วัน ...

Read More »
วิป สนช. บรรจุ “ถอดถอนนิคม – สมศักดิ์” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. พร้อมถกเกณฑ์รับสมัคร สนช. เป็น กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ

วิป สนช. บรรจุ “ถอดถอนนิคม – สมศักดิ์” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. พร้อมถกเกณฑ์รับสมัคร สนช. เป็น กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ

วิป สนช. มีมติบรรจุกรณีร้องขอให้ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๗ ตุล ...

Read More »
ประธาน สนช. รับหนังสือคัดค้านถอดถอน “สมศักดิ์ – นิคม”

ประธาน สนช. รับหนังสือคัดค้านถอดถอน “สมศักดิ์ – นิคม”

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และคณะ เพื่อแสดงการคัดค้านต่ ...

Read More »
ประธาน สนช. รับข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

ประธาน สนช. รับข้อเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศา ...

Read More »
เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๗ ฉบับ

เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๗ ฉบับ

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมรำลึกวีรชน ๑๔ ตุลา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมรำลึกวีรชน ๑๔ ตุลา

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง วางพวงมาลาและกล่าวสดุดีวีรชนรำลึกเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ในฐานะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยมูลน ...

Read More »
ผู้แทน สนช. ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ ๑๓๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

ผู้แทน สนช. ร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU ครั้งที่ ๑๓๑ ณ สมาพันธรัฐสวิส

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ในฐานะหัวหน้าคณะฯ และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ ๑๓๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ พร้ ...

Read More »
scroll to top