วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

About admin

กมธ. การต่างประเทศ แถลงมติ IPU ให้ “สนช.” คงสิทธิสมาชิกภาพอย่างสมบูรณ์

กมธ. การต่างประเทศ แถลงมติ IPU ให้ “สนช.” คงสิทธิสมาชิกภาพอย่างสมบูรณ์

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวยืนยันมติคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของสหภาพรัฐสภา มีมติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยคงสิทธิสมาชิกภาพของ IPU อย่างสมบูรณ์        ...

Read More »
กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เชิญ “สนช. ผู้แปรญัตติ” เข้าชี้แจงรายมาตรา

กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เชิญ “สนช. ผู้แปรญัตติ” เข้าชี้แจงรายมาตรา

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....  เชิญ สนช. ผู้แปรญัตติเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายมาตรา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคา ...

Read More »
“กมธ. ทวงถามหนี้ฯ” ยืนยัน พร้อมเร่งผลักดันกฎหมายทวงถามหนี้ คาดพิจารณาแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้

“กมธ. ทวงถามหนี้ฯ” ยืนยัน พร้อมเร่งผลักดันกฎหมายทวงถามหนี้ คาดพิจารณาแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ยืนยัน พร้อมเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกิน ๓ – ๔ สัปดาห์ ขณะที่ประธานชมรมหนี้บัตรเครดิต ...

Read More »
กมธ. ปกครองท้องถิ่น ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานเพิ่มเติม พร้อมกำหนดกรอบ อนุ กมธ. ทำงาน ๙๐ วัน

กมธ. ปกครองท้องถิ่น ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานเพิ่มเติม พร้อมกำหนดกรอบ อนุ กมธ. ทำงาน ๙๐ วัน

ที่ประชุม กมธ. ปกครองท้องถิ่น สนช. ได้ประชุมหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ทั้ง ๓ คณะ พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานของอนุ กมธ. ๙๐ วัน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุล ...

Read More »
กมธ.วิสามัญฯ เชิญผู้แทน ๒ ภาคส่วน ร่วมถก “ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ฯ”

กมธ.วิสามัญฯ เชิญผู้แทน ๒ ภาคส่วน ร่วมถก “ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ฯ”

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... เชิญ ๒ ภาคส่วนด้านการเกษตรได้แก่ ภาคราชการและภาควิชาการ มาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประช ...

Read More »
กมธ. เกษตรฯ หารือ ก. เกษตรฯ กำหนดกรอบดำเนินงาน “แก้ปัญหาการเกษตรไทย”

กมธ. เกษตรฯ หารือ ก. เกษตรฯ กำหนดกรอบดำเนินงาน “แก้ปัญหาการเกษตรไทย”

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เชิญปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงฯ พร้อมเน้นให้ความสำคัญ “การบริหารจัดการน้ำ” “ปัญหาด้านการประมง” และ “การจัดโซนนิ่งพื้นที่ป ...

Read More »
มติตั้ง “ชาลี จันทร์เรือง” เป็นประธาน “กมธ. การสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ” พร้อมตั้ง ๓ คณะอนุกรรมาธิการ

มติตั้ง “ชาลี จันทร์เรือง” เป็นประธาน “กมธ. การสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ” พร้อมตั้ง ๓ คณะอนุกรรมาธิการ

ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมาธิการอาวุโสสูงสุดในที่ประชุม ได้เป็นประธานชั่วคราว เพื ...

Read More »
ที่ปรึกษาฯ นำคณะวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

ที่ปรึกษาฯ นำคณะวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาในนาม "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอม ...

Read More »
ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมยินดี ๑๘ ปี ไทยโพสต์

ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์ ร่วมยินดี ๑๘ ปี ไทยโพสต์

วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๘ ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ...

Read More »
ปลัดกระทรวงเกษตร เข้ายินดี ปธ. กมธ. เกษตร คนใหม่

ปลัดกระทรวงเกษตร เข้ายินดี ปธ. กมธ. เกษตร คนใหม่

วันอังคารที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสได้รับเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมาธิ ...

Read More »
scroll to top