วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

About admin

ผู้แทนระดับสูงกัมพูชาเยือน สนง. วุฒิสภา

ผู้แทนระดับสูงกัมพูชาเยือน สนง. วุฒิสภา

ผู้บริหารระดับสูงของราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๙ คน จากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ จะเดินทางมาเยือ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภาเร่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนกับสิงคโปร์

รองเลขาธิการวุฒิสภาเร่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนกับสิงคโปร์

นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (English for ASEAN Community) ...

Read More »
ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

นางละเอียด จุลตามระ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (English for ASEAN Comm ...

Read More »
เตรียมสรรหา คตง. และผู้ว่า สตง. หลังจากที่ว่างเว้นมากว่า ๗ ปี

เตรียมสรรหา คตง. และผู้ว่า สตง. หลังจากที่ว่างเว้นมากว่า ๗ ปี

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมพร้อมในการทำหน้าที่ธุรการในการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง. และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือ ผู้ว่า สตง. หลังจากที่การสรรหาและเลือกคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ...

Read More »
หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

องค์การระหว่างประเทศมีบทบาทหน้าที่กว้างขวางครอบคลุมเกือบทุก ๆ กิจกรรม ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  มีลักษณะทั่วไปดังนี้ ๑.องค์การระหว่างประเทศย่อมเป็นการรวมตัวของรัฐอธิปไตยที่เรียกว่า “สมาคมของรัฐ” ไม ...

Read More »
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย .. รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย .. รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

หากท่านเป็นคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำจะเห็นว่า ขณะนี้ เค้ารางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนมาทุกขณะแล้ว คาดการณ์กันว่าปลายเดือนกรกฎาคมไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ คงจะเห็นรูปร่าง ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมสัปดาห์ “Boom Click Senate”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมสัปดาห์ “Boom Click Senate”

นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรม "สัปดาห์ Boom Click Senate" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ เพื่อป ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภานำคณะผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เลขาธิการวุฒิสภานำคณะผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกอบด้วย รองเลขาธิการวุฒิสภา และที่ปรึกษาฯ บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องการของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย วุฒิสภา เพื่อศึกษ ...

Read More »
AIPA – ASEAN Interface

AIPA – ASEAN Interface

AIPA–ASEANInterface เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประธานรัฐสภาแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA) กับประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลชาติสมาชิกอาเซียน การประชุมฯ จั ...

Read More »
scroll to top