วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

About admin

“เดินหน้า ! เพื่อสังคมไทย ไร้ความรุนแรง” : Start to Stop Violence!

“เดินหน้า ! เพื่อสังคมไทย ไร้ความรุนแรง” : Start to Stop Violence!

คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำเนินงานโดย คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ร่วมกับสำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว และสมาคมบัณฑิตสต ...

Read More »
ประธาน สนช. กล่าวสุนทรพจน์ในงานสานเสวนาการปฏิรูป “On the Path to Reform”

ประธาน สนช. กล่าวสุนทรพจน์ในงานสานเสวนาการปฏิรูป “On the Path to Reform”

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวสุนทรพจน์ในงานสานเสวนาการปฏิรูป "On the Path to Reform" ณ โรงแรมแชงกรี-ลา   ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น เพ ...

Read More »
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ)

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ)

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ) (ค ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เลือก พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ เป็นประธาน

กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เลือก พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เลือก พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุ ...

Read More »
อนุ กมธ. การป้องกัน การรักษาความมั่นคงของประเทศและกิจการทหารเร่งวางแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

อนุ กมธ. การป้องกัน การรักษาความมั่นคงของประเทศและกิจการทหารเร่งวางแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้

คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร มีมติกำหนดแนวทางการทำงานออกเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่ ...

Read More »
ประธาน สนช. รับหนังสือจากผู้แทนเครือข่ายองค์กรสตรี ๑๘๐ องค์กร

ประธาน สนช. รับหนังสือจากผู้แทนเครือข่ายองค์กรสตรี ๑๘๐ องค์กร

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนเครือข่ายองค์กรสตรี ๑๘๐ องค์กร นำโดย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ รองประธานมูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ ...

Read More »
สัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

สัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น มุมมอง ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา   นิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที ...

Read More »
กรรมาธิการคมนาคมเดินหน้าผลักดันตั้งกรมการขนส่งทางราง

กรรมาธิการคมนาคมเดินหน้าผลักดันตั้งกรมการขนส่งทางราง

เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมขนส่งทางบกและทางราง ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีนายวันชัย ศารทูลทัต เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้เชิญผู้ว่าการก ...

Read More »
วิป สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก แนะ สนช. รับหลักการวาระแรก

วิป สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ภาษีการรับมรดก แนะ สนช. รับหลักการวาระแรก

ที่ประชุม วิป สนช. พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายให้พิจารณา จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมเสนอให้ที่ประชุม สนช. ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาอีก ๒ ฉบับ เมื่อ ...

Read More »
สนช. เห็นชอบหรือไม่ ร่างบันทึกความเข้าใจไทย-จีน และร่างความตกลงไทย-สหรัฐ

สนช. เห็นชอบหรือไม่ ร่างบันทึกความเข้าใจไทย-จีน และร่างความตกลงไทย-สหรัฐ

สัปดาห์นี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีวาระการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความ เข้าใจและร่างความตกลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓ จำนวน ๒ ฉบับ ๑. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งร ...

Read More »
scroll to top