วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

About admin

รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ ร่วมประชุม สนช. เผย “มั่นใจ” นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐกระตุ้น ศก. – อุตสาหกรรม – การลงทุนไทย

รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ ร่วมประชุม สนช. เผย “มั่นใจ” นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐกระตุ้น ศก. – อุตสาหกรรม – การลงทุนไทย

รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เชื่อมั่นนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐจะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน หลังดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่ผ่านมา พร้อมแนะปรับเปลี่ยนภาคอุ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

เลขาธิการวุฒิสภา เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐ ...

Read More »
กมธ. คมนาคม ตั้งคณะศึกษา “ด่วน” โครงการสร้างทางหลวงพิเศษ ๒ สาย หลังประชาชนร้องเรียน

กมธ. คมนาคม ตั้งคณะศึกษา “ด่วน” โครงการสร้างทางหลวงพิเศษ ๒ สาย หลังประชาชนร้องเรียน

กมธ. คมนาคม ได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน ๓ เรื่อง กรณีการย้ายที่ทำการแขวงทางจังหวัดพัทลุง การปรับเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถยนต์ทุกประเภทและรถจักรยานยนต์ เพื่อรองรับ AEC และกรณีการจัดทำแผนโครงการทางหลวงพิ ...

Read More »
กมธ. การสื่อสารมวลชนฯ จัดสัมมนา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง”

กมธ. การสื่อสารมวลชนฯ จัดสัมมนา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง”

จากการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ ...

Read More »
สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ ฉบับ

สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่จ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานแม่สอด

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานแม่สอด

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความพร้อมของเทศบาลนครแม่สอดในการยก ...

Read More »
การตรวจสอบประวัติฯ ว่าที่ผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

การตรวจสอบประวัติฯ ว่าที่ผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายบูรณ์  ฐาปนดุลย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินจากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ...

Read More »
สนช. เลือก ก.ศป. ผู้ทรงคุณวุฒิ

สนช. เลือก ก.ศป. ผู้ทรงคุณวุฒิ

     ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต  นายวีรวิทย์  วิวัฒนวานิช เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลากา ...

Read More »
ความคืบหน้า “ร่างพ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….”

ความคืบหน้า “ร่างพ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ….”

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมาแล้ว ๘ ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมไ ...

Read More »
สนช. ลงมติถอดถอนยิ่งลักษณ์ นิคม-สมศักดิ์ รอด

สนช. ลงมติถอดถอนยิ่งลักษณ์ นิคม-สมศักดิ์ รอด

  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง โดยมีผลการลงมติ  ดังนี้ ๑. กรณีถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช สมาชิกวุฒิสภา ออกจากตำแหน่ง ที่ประช ...

Read More »
scroll to top