วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

About admin

คณะกรรมการสรรหา เลือก คตง.  และผู้ว่า สตง.  แล้ว

คณะกรรมการสรรหา เลือก คตง. และผู้ว่า สตง. แล้ว

ในวันนี้ (๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จากรายชื่อผู้สมั ...

Read More »
ประธาน สนช. นัดประชุมร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ’๕๘ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ประธาน สนช. นัดประชุมร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ’๕๘ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หลังจากได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นัดประชุม  โดยมีวาระเรื่องด่วน จำนวน  ๓  ...

Read More »
สนช. ลงนามถวายพระพร “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

สนช. ลงนามถวายพระพร “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราช ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ”

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งจัดขึ้น ...

Read More »
สนช. ร่วมงาน “แม่ผู้ให้” เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

สนช. ร่วมงาน “แม่ผู้ให้” เฉลิมพระเกียรติพระราชินี

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมพิธีเปิดงาน "แม่ผู้ให้" เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สมาชิกสภานิติบัญญั ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ สนช.

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ สนช.

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ในเรื่องการยื่นบ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” เสริมสร้างความรู้ให้แก่บุคลากร

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดกิจกรรม “วันอาเซียน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ...

Read More »
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย

เนื่องด้วยปัจจุบันกิจการลูกเสือไม่ได้รับความสนใจจากสังคม ค่ายลูกเสือเสื่อมโทรม หลักสูตรลูกเสือในสถานศึกษาขาดแคลนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านลูกเสือ เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจหน้าที่ที่ ...

Read More »
“ยุทธศาสตร์” และ “นโยบายของรัฐบาล” หัวใจหลักด้านงบประมาณของกระทรวงกลาโหม

“ยุทธศาสตร์” และ “นโยบายของรัฐบาล” หัวใจหลักด้านงบประมาณของกระทรวงกลาโหม

  จากปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและแนวความคิดที่ต้องการมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ “ยุทธศาสตร์” และ “นโยบายของรัฐบาล” เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด นั้น คณะอนุกรรมาธิก ...

Read More »
การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเพื่อการพาณิชย์

การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเพื่อการพาณิชย์

จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ที่ผ่านมาเห็นว่า เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวด้านการขนส่งทางอากาศในอนาคต รัฐบาลควรทำการศึกษาถึงความเหมาะสมของการใช้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาในเชิงพาณิชย์ รูปแบบกา ...

Read More »
scroll to top