วันอังคาร , 17 กรกฎาคม 2018

About admin

รมช. เกษตรฯ ชี้แจงปมรื้อโพงพาง

รมช. เกษตรฯ ชี้แจงปมรื้อโพงพาง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าชี้แจงกรณีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพโพงพางลุ่มน้ำฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดตรัง ร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมา ...

Read More »
กก.สรรหา เลือก “ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ”นั่งตุลาการศาลรธน.

กก.สรรหา เลือก “ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ”นั่งตุลาการศาลรธน.

ในวันนี้  (๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖)  คณะกรรมการสรรหาตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ  ได้มีการประชุมครั้งที่  ๒  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งมี ...

Read More »
เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ประธานวุฒิสภา เปิดโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กระตุ้นกรมบัญชีกลางดูแลสวัสดิการข้าราชการเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กระตุ้นกรมบัญชีกลางดูแลสวัสดิการข้าราชการเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคาร ๓ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ...

Read More »
อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

เมื่อวันพุธที่  ๒๑  ส.ค.  ๕๖  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์   รมต.คมนาคม  ร่วมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบินเชิงพาณิชย์ฯ  ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ และคณะ ...

Read More »
วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารรัฐสภา ๑ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ “น้องเมย์”  รัชนก อินทนนท์   ในโอกาส ...

Read More »
มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ประธาน กมธ. งบประมาณ วุฒิสภา ได้พิจารณางบประมาณของกลุ่มจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงล้นหลาม คณะกรรมาธิการเห็นว่างบประมาณของกลุ่มจังหวัดได้รับเพิ่ ...

Read More »
กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากการทำงานร่วมกันของคณะกรรมาธิการในด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการ ...

Read More »
วุฒิ  ตั้งกมธ. ศึกษาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

วุฒิ ตั้งกมธ. ศึกษาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๓๖  เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี  และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญ ...

Read More »
วุฒิฯ  ตั้งกมธ.พิจารณาญัตติหลายคณะ

วุฒิฯ ตั้งกมธ.พิจารณาญัตติหลายคณะ

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  3  (ส.ทั่วไป)  จ.  19  ส.ค.  56 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ  6  เรื่อง แล้วลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตามญัตติ  6  คณะ คณะ  กมธ.  วิสามัญศึกษาเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟ ...

Read More »
scroll to top