วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

About admin

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหัวคณะเดินทาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๙ คน เ ...

Read More »
รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากกลุ่มต่าง ๆ

รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากกลุ่มต่าง ๆ

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา รับหนังสือจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รับหนังสือจาก นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโ ...

Read More »
คณะบุคคลให้กำลังใจรองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง

คณะบุคคลให้กำลังใจรองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ คณะบุคคลประกอบด้วย กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์และประชาคมจุฬาฯ และกลุ่มอดีตข้าราชการอาวุโส เข้าให้กำลังใจ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธ ...

Read More »
วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าแก้ปัญหาบ้านเมือง

วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าแก้ปัญหาบ้านเมือง

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา แถลงถึงการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติด้วยกรอบแนวทาง ดังนี้ ๑) ต้องเ ...

Read More »
การใช้บังคับ พ.ร.บ. กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๓

การใช้บังคับ พ.ร.บ. กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๓

จากเหตุที่มาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้บัญญัติเป็นครั้งแรกให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน ...

Read More »
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ซึ่งรู้จักกันในนาม “Good Governance” นั้น เป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี ...

Read More »
วุฒิสภา ขยายเวลาการเปิดรับกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

วุฒิสภา ขยายเวลาการเปิดรับกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ

จากการที่คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  ของวุฒิสภา  ได้เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ  ตั้งแต่วันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๑๕  พฤษภาค ...

Read More »
วุฒิสภา  ให้ความเห็นชอบนางสาวสุภา  ปิยะจิตติ เป็น กรรมการ ป.ป.ช. แล้ว

วุฒิสภา ให้ความเห็นชอบนางสาวสุภา ปิยะจิตติ เป็น กรรมการ ป.ป.ช. แล้ว

เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๗  ที่ผ่านมา  วุฒิสภาได้เปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑  ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภา ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาให้คว ...

Read More »
การเข้าสู่ตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา

การเข้าสู่ตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ ได้กำหนดให้วุฒิสภามีอำนาจเลือกสมาชิกวุฒิสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อกระทำกิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าท ...

Read More »
รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง วางพานพุ่ม “วันปรีดี”

รองปธ.วุฒิฯ คนที่หนึ่ง วางพานพุ่ม “วันปรีดี”

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม "วุฒิสภา" สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในวันปรีดี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริ ...

Read More »
scroll to top