วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙” ณ จังหวัดจันทบุรี

  สมเด็จพระเทพรัตน...

  วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลา ...

 • สนช. จัดโครงการสัมมนาสมาชิก สนช. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี

  สนช. จัดโครงการสัม...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง Newport Grand Ballroom โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอัญชลี ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ คลองภักดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ คลองภักดีรำไพ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ย ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เพื่อเสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบ ...

Read More »
สนช. ให้การต้อนรับคณะกลุ่มข่าวอาสาเพื่อสังคม ที่เข้าศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สนช. ให้การต้อนรับคณะกลุ่มข่าวอาสาเพื่อสังคม ที่เข้าศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกลุ่มข่าวอาสาเพื่อสังคม จำนวน ๔๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะฯเข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและกระบวนการตรากฎหมาย โดย นายธานี อ่อ ...

Read More »
ประธาน กมธ.การเกษตรฯ รับหนังสือจากที่ปรึกษาสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก เพื่อขอเปลี่ยนใบอนุญาตเครื่องมือทำการประมงจากชนิดอวนล้อมจับมาเป็นชนิดอวนล้อมปลากะตัก

ประธาน กมธ.การเกษตรฯ รับหนังสือจากที่ปรึกษาสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก เพื่อขอเปลี่ยนใบอนุญาตเครื่องมือทำการประมงจากชนิดอวนล้อมจับมาเป็นชนิดอวนล้อมปลากะตัก

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ และพ ...

Read More »
สนช. ร่วมการอภิปรายย่อย ในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สนช. ร่วมการอภิปรายย่อย ในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องหมายเลข ๓ และ ๔ ศูนย์ประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๔๒ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ อาคาร CCV ศูนย์ประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกร ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อม ...

Read More »
ประธาน สนช. นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชขาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีน

ประธาน สนช. นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชขาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติจีน

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง Montreux ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำค ...

Read More »
ประธาน สนช. เข้าหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ทำเนียบเอกอัครราชทูต สมาพันธรัฐสวิส

ประธาน สนช. เข้าหารือข้อราชการกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ทำเนียบเอกอัครราชทูต สมาพันธรัฐสวิส

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิส ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ศาลจราจรกับสังคมไทย” จัดโดย มูลนิธิเมาไม่ขับ ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ศาลจราจรกับสังคมไทย” จัดโดย มูลนิธิเมาไม่ขับ ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องฟอร์จูน ๑-๒ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็น ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๓ และ ๔ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุศาส ...

Read More »
scroll to top