วันพฤหัส , 18 มกราคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มเซียน” ณ จังหวัดนครปฐม

  คณะอนุกรรมการรวบ...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จั ...

 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ รับฟังการบรรยายการดำเนินงานทางธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณธรรม ณ หอมนุษยธรรม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ร...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอมนุษยธรรม บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญัติแห่งชาติ นำโดย นายศิริพล ย ...

 • ประธาน กมธ.การต่างประเทศ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

  ประธาน กมธ.การต่าง...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Mr. Shi ...

 • โฆษก กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. แถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ฉบับดังกล่าว

  โฆษก กมธ.วิสามัญร่...

  วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มา ...

วิกฤตช้างไทยกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

วิกฤตช้างไทยกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ๑๓ ประเทศของโลกที่มี “ช้างป่า” มีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าตามสภาพธรรมชาติ และด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคเอเชียที่สามารถจับหรือคล้องช้างป่ามาฝึกใช้งานและเลี้ยงให้ ...

Read More »
การบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบและติดตามการบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ได้ดำเนินการศึกษา ตรวจสอ ...

Read More »
วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก เรื่อง “การวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคร ...

Read More »
โทษประหารชีวิต…เหตุผล และความจำเป็น

โทษประหารชีวิต…เหตุผล และความจำเป็น

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ได้พิจารณาศึกษาประเด็นส ...

Read More »
แนวทางการติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัญหาด้านยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับการดำเนินการแก้ป ...

Read More »
ด่วน!!! เปิดรับสมัคร คตง. และผู้ว่า สตง. ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

ด่วน!!! เปิดรับสมัคร คตง. และผู้ว่า สตง. ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประชุมเป็นครั้งแรก ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยการประชุมในวันดังกล่าวนี้เลื่อนมาจากที่เคยกำหนดน ...

Read More »
โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๓

โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๓

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสถาบันจิตตานุภาพ จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตตามหลักการของพระธรรมมงคลญาณ (หลวง ...

Read More »
การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการ

การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านการประชุม ได้จัดฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก เรื่อง การปฏิบัติง ...

Read More »
พี่น้องพร้อมเพรียงเตรียมรับการประชุม

พี่น้องพร้อมเพรียงเตรียมรับการประชุม

สำนักกรรมาธิการ ๑ โดยคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายสำนักกรรมาธิการ ๑ จัดโครงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน “พี่น้องพร้อมเพรียงเตรียมรับการประชุม” เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒ ...

Read More »
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

  การพิจารณาพระราชบัญญัติของประเทศไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธ ...

Read More »
scroll to top