วันอังคาร , 20 มีนาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • กมธ. สาธารณสุขฯ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและการดำเนินงานด้านสาธารณสุข

  กมธ. สาธารณสุขฯ ศึ...

  วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมา ...

 • กมธ. ศึกษาและกีฬาฯ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ….

  กมธ. ศึกษาและกีฬาฯ...

  วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพ ...

 • คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔๒ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

 • คกก. สรรหา กกต. ประชุมเพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งใหม่

  คกก. สรรหา กกต. ประช...

  วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒  คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับ ...

ผลการดำเนินงานตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา

ผลการดำเนินงานตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา

๑. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ๒. รายงานการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อหารือจากสมาชิกวุฒิสภา คลิกเพื่อ ...

Read More »
ประธาน สนช. นัดประชุมร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ’๕๘ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ประธาน สนช. นัดประชุมร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ’๕๘ ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ หลังจากได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นัดประชุม  โดยมีวาระ ...

Read More »
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการขอเปิดอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการขอเปิดอภิปรายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การอภิปราย  (Debate) หมายถึง การกล่าวถ้อยคำในเชิงแสดงความคิดเห็นและปรึกษาในที่ประชุมสภา  โดยมีข้อบังคับการประชุมสภาเป็นกรอบกติกาบังคับการอภิปราย และมีประธานในที่ประชุมสภาเป็นผู้คว ...

Read More »
เสนอ คสช. ปฏิรูประบบผังเมืองไทย

เสนอ คสช. ปฏิรูประบบผังเมืองไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง วุฒิสภา ได้ยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน ...

Read More »
วิกฤตช้างไทยกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

วิกฤตช้างไทยกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน ๑๓ ประเทศของโลกที่มี “ช้างป่า” มีถิ่นอาศัยอยู่ในป่าตามสภาพธรรมชาติ และด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคเอเชียที่สามารถจับหรือคล้องช้างป่ามาฝึกใช้งานและเลี้ยงให้ ...

Read More »
การบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบและติดตามการบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ได้ดำเนินการศึกษา ตรวจสอ ...

Read More »
วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

วิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก เรื่อง “การวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคร ...

Read More »
โทษประหารชีวิต…เหตุผล และความจำเป็น

โทษประหารชีวิต…เหตุผล และความจำเป็น

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ได้พิจารณาศึกษาประเด็นส ...

Read More »
แนวทางการติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทางการติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัญหาด้านยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับการดำเนินการแก้ป ...

Read More »
ด่วน!!! เปิดรับสมัคร คตง. และผู้ว่า สตง. ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

ด่วน!!! เปิดรับสมัคร คตง. และผู้ว่า สตง. ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประชุมเป็นครั้งแรก ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยการประชุมในวันดังกล่าวนี้เลื่อนมาจากที่เคยกำหนดน ...

Read More »
scroll to top