วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: หน้าหลัก

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีสมาชิก สนช. เข้าชื่อเสนอร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเด็นการคัดเลือกผู้ตรวจการการเลือกตั้ง

  ประธาน สนช. แถลงข่...

  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๕ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงกรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ส ...

 • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหา กกต.

  สรุปผลการประชุมค...

  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ ...

 • ประธาน สนช. แถลงข่าวผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

  ประธาน สนช. แถลงข่...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวถึงผลการลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง ...

 • คกก. สรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเลือก นางภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

  คกก. สรรหาผู้ตรวจก...

  วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควร ...

สนช. ให้ความเห็นชอบศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สนช. ให้ความเห็นชอบศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนู ...

Read More »
กมธ. การศึกษาฯ รับร่าง พ.ร.บ. การศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. …. จากชมรมผู้บริหารครูการศึกษานอกโรงเรียน

กมธ. การศึกษาฯ รับร่าง พ.ร.บ. การศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. …. จากชมรมผู้บริหารครูการศึกษานอกโรงเรียน

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับร่างพระราชบัญญัติการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. .... จากชมรม ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ฯ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับความเสียหายจากพันธสัญญา

กมธ. การพาณิชย์ฯ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับความเสียหายจากพันธสัญญา

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจาก นางเสาวลักษณ์ เหลืองเร ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมประชุมกับ NABO ณ สาธารณรัฐเกาหลี

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมประชุมกับ NABO ณ สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ร่วมประชุมกับ National Assembly Budget Office (NABO) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยง ...

Read More »
การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ” ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เก ...

Read More »
ประธาน สนช. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม รธน. (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธาน สนช. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติม รธน. (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕ ...

Read More »
กมธ. เกษตรฯ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่ได้รับความเสียหายจากพันธสัญญา

กมธ. เกษตรฯ รับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่ได้รับความเสียหายจากพันธสัญญา

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการฯ และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือ ...

Read More »
ประธาน สนช. แสดงความยินดีแด่ สนช. ๓๐ คน ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ หรือ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประธาน สนช. แสดงความยินดีแด่ สนช. ๓๐ คน ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ หรือ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้รับโปรดเกล้า ...

Read More »
คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  ประธานคณะอนุกรรมก ...

Read More »
กมธ. คมนาคม และประธานคณะอนุ กมธ. คมนาคมทางอากาศ สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

กมธ. คมนาคม และประธานคณะอนุ กมธ. คมนาคมทางอากาศ สัมภาษณ์รายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ให้สัมภาษณ์ในประเด็น "การ ...

Read More »
scroll to top