วันอังคาร 26 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
กมธ.การกฎหมายฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

กมธ.การกฎหมายฯ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรม วุฒิสภา แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรร ...

Read More »
กมธ. การสังคมฯ สนช. ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดูแลส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จ. สุโขทัย

กมธ. การสังคมฯ สนช. ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการดูแลส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จ. สุโขทัย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัสุโขทัย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโ ...

Read More »
กมธ. วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเกษตร

กมธ. วิทยาศาสตร์ฯ ศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเกษตร

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเรื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารม ...

Read More »
กมธ. สังคมฯ ศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดสุโขทัย 

กมธ. สังคมฯ ศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาการดูแลเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสของจังหวัดสุโขทัย 

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ศาลาว่าการสุโขทัย คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโ ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. ศาสนาฯ จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปัญญา”

คณะอนุ กมธ. ศาสนาฯ จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาจิตใจและการพัฒนาปัญญา”

วันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัต ...

Read More »
อนุกมธ.กิจการคนพิการ ศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค รถไฟฟ้ามหานคร

อนุกมธ.กิจการคนพิการ ศึกษาดูงานการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค รถไฟฟ้ามหานคร

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถานีสนามไชย โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค รถไฟฟ้ามหานคร คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน ...

Read More »
อนุ กมธ. บูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดบริการและการรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อนุ กมธ. บูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดบริการและการรองรับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมหรรณพ เดช ...

Read More »
กมธ. การศึกษา และการกีฬา สนช. สรุปบทเรียน ๓ ปีกับการปฏิรูปการศึกษา

กมธ. การศึกษา และการกีฬา สนช. สรุปบทเรียน ๓ ปีกับการปฏิรูปการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธาน การประชุม ม ...

Read More »
กมธ. การศึกษาฯ สนช. รับฟังความเห็นเกี่ยวกับคูปองพัฒนาครู สพฐ.

กมธ. การศึกษาฯ สนช. รับฟังความเห็นเกี่ยวกับคูปองพัฒนาครู สพฐ.

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ กมธ. ได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง คูปองพัฒนาครู สพฐ. โดยมี ดร. ตวง อันทะไชย ประธาน กมธ. ศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา และ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตารวจ สนช. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตารวจ สนช. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้มี ...

Read More »
scroll to top