วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ผลก ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๘๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘๑ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญไ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  *** สภานิติบัญญัติแห่งชาติ *** ข่าวประชาสัมพันธ์ กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ...

สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ผล ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๘๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๘๑

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘๑ วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

*** สภานิติบัญญัติแห่งชาติ *** ข่าวประชาสัมพันธ์ กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขในคณะกรรมาธิการกา ...

Read More »
กมธ. ศึกษาและกีฬา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๒)

กมธ. ศึกษาและกีฬา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๒)

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. นำโดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก องอาจ  พงษ์ศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ ค ...

Read More »
กมธ. ศึกษาและกีฬา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๑)

กมธ. ศึกษาและกีฬา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๑)

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. นำโดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก องอาจ  พงษ์ศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ กรรมาธิการ พลอาก ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานค ...

Read More »
สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในคณะกรรมาธิการก ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา “สนับสนุนการการพัฒนาหลักสูตร และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0”

กมธ. การศึกษาและการกีฬา “สนับสนุนการการพัฒนาหลักสูตร และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑ โดยมี ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม มีการพิจาร ...

Read More »
scroll to top