วันเสาร์ , 18 พฤศจิกายน 2017

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ สนช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้ พิจารณาติดตามความคืบหน้าการ ...

 • วิป สนช. และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะร่าง พ.ร.บ. โรงพยาบาลรักษาหนี้ พ.ศ. …. จากสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ

  วิป สนช. และคณะ รับ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

 • สรุปผลการประชุม คณะ กมธ. กฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ค...

  การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกร ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับจดหมายเปิดผนึกจากองค์กรจับตาปัญหาที่ดิน

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับจดหมา ...

สรุปผลการประชุม กมธ. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ สนช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ สนช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้ พิจารณาติดตามความคืบหน้ากา ...

Read More »
วิป สนช. และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะร่าง พ.ร.บ. โรงพยาบาลรักษาหนี้ พ.ศ. …. จากสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ

วิป สนช. และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะร่าง พ.ร.บ. โรงพยาบาลรักษาหนี้ พ.ศ. …. จากสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะ กมธ. กฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม คณะ กมธ. กฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับจดหมายเปิดผนึกจากองค์กรจับตาปัญหาที่ดิน

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับจดหมายเปิดผนึกจากองค์กรจับตาปัญหาที่ดิน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับจดหม ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๕๒

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๕๒

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕๒ วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ รายงานการดำเนินงานของคณะอนุก ...

Read More »
ประธาน กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาบ่อเก็บน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ประธาน กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาบ่อเก็บน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายวัฒนา อิ ...

Read More »
วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมประจำสัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมประจำสัปดาห์ที่ ๑๖-๑๗ พ.ย. ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษก ...

Read More »
กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานและร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารของธนาคาร ธ.ก.ส. 

กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานและร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารของธนาคาร ธ.ก.ส. 

วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ...

Read More »
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะ ...

Read More »
วิฯ พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนช. ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือชาวบ้าน”

วิฯ พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนช. ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือชาวบ้าน”

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่ ...

Read More »
scroll to top