วันพฤหัส 22 มิถุนายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
สรุปการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

สรุปการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้ม ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดทำแนวทางการสนับสนุนระบบการผลิตและพัฒนาครู และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดทำแนวทางการสนับสนุนระบบการผลิตและพัฒนาครู และการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.ตวง อันทะไชย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการ การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีประเด็นสำคั ...

Read More »
กมธ. การเกษตรฯ สนช. แถลงข่าว “โครงการเกษตรครบวงจร เกษตรเข้มแข็ง” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรปลูกยางพารา

กมธ. การเกษตรฯ สนช. แถลงข่าว “โครงการเกษตรครบวงจร เกษตรเข้มแข็ง” เพื่อสนับสนุนเกษตรกรปลูกยางพารา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวเกี่ยวกับโค ...

Read More »
กมธ.พาณิชย์ฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์   

กมธ.พาณิชย์ฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับกฎหมายการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์   

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประขุมกิติยากรวรลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สิ ...

Read More »
กมธ. การสังคมฯ สนช. ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดอบรม เรื่อง “New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง” ครั้งที่ ๑

กมธ. การสังคมฯ สนช. ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดอบรม เรื่อง “New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง” ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ -๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช. ลงพื้นที่ดูงานเกี่ยวกับสินค้าการเกษตร ณ จังหวัดระยอง

กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช. ลงพื้นที่ดูงานเกี่ยวกับสินค้าการเกษตร ณ จังหวัดระยอง

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ตลาดผลไม้ตะพง จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ….

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. ….

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระบบการชําระเงิน พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันจันทรที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  ณ หองประชุมคณะกรรมาธิ ...

Read More »
กมธ. คมนาคมฯ ประชุมทบทวนผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๑ ตอนอุตรดิตถ์ – แยกสักใหญ่

กมธ. คมนาคมฯ ประชุมทบทวนผลการคัดเลือกโครงการก่อสร้างทาง ช่วงที่ ๑ ตอนอุตรดิตถ์ – แยกสักใหญ่

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องที่พิจ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานของแหล่งน้ำขนาดใหญ่

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาการดำเนินงานของแหล่งน้ำขนาดใหญ่

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธาน คณะกรร ...

Read More »
กมธ. การสาธารณสุข ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ในการรักษาพยาบาล

กมธ. การสาธารณสุข ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ในการรักษาพยาบาล

วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและ ติดตามร ...

Read More »
scroll to top