วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • โฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. แถลงข่าวเรื่องการแบ่งกลุ่มอาชีพของผู้สมัคร ส.ว.

  โฆษก กมธ.วิสามัญพิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. (อนุฯ ๓ ด้าน) ประจำสัปดาห์

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพ ...

 • กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน แถลงข่าวการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปฏิรูประบบราชการ ๔.๐ : ประชาชนอยากได้อะไร”

  กมธ.การบริหารราชก...

    วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ และศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท ...

ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมี นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิส ...

Read More »
กมธ. การต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์ “กลุ่ม ISIS”

กมธ. การต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์ “กลุ่ม ISIS”

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ประชุมเพื่อติดตามและรับทราบสถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่มไอซิส รวมถึงพิจารณาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยและสร้างความเข้าใจกับคณะทูตานุทูตต่างประเทศใน ...

Read More »
กมธ. การต่างประเทศ แถลงมติ IPU ให้ “สนช.” คงสิทธิสมาชิกภาพอย่างสมบูรณ์

กมธ. การต่างประเทศ แถลงมติ IPU ให้ “สนช.” คงสิทธิสมาชิกภาพอย่างสมบูรณ์

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวยืนยันมติคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของสหภาพรัฐสภา มีมติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยคงสิทธิสมาชิกภาพของ IP ...

Read More »
กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เชิญ “สนช. ผู้แปรญัตติ” เข้าชี้แจงรายมาตรา

กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เชิญ “สนช. ผู้แปรญัตติ” เข้าชี้แจงรายมาตรา

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....  เชิญ สนช. ผู้แปรญัตติเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายมาตรา เมื่อวันที่ ...

Read More »
“กมธ. ทวงถามหนี้ฯ” ยืนยัน พร้อมเร่งผลักดันกฎหมายทวงถามหนี้ คาดพิจารณาแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้

“กมธ. ทวงถามหนี้ฯ” ยืนยัน พร้อมเร่งผลักดันกฎหมายทวงถามหนี้ คาดพิจารณาแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้เร็ว ๆ นี้

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ยืนยัน พร้อมเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ให้แล้วเสร็จอย่างช้าไม่เกิน ๓ – ๔ สัปดาห์ ขณะที่ประธ ...

Read More »
กมธ. ปกครองท้องถิ่น ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานเพิ่มเติม พร้อมกำหนดกรอบ อนุ กมธ. ทำงาน ๙๐ วัน

กมธ. ปกครองท้องถิ่น ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานเพิ่มเติม พร้อมกำหนดกรอบ อนุ กมธ. ทำงาน ๙๐ วัน

ที่ประชุม กมธ. ปกครองท้องถิ่น สนช. ได้ประชุมหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการฯ ทั้ง ๓ คณะ พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานของอนุ กมธ. ๙๐ ว ...

Read More »
กมธ.วิสามัญฯ เชิญผู้แทน ๒ ภาคส่วน ร่วมถก “ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ฯ”

กมธ.วิสามัญฯ เชิญผู้แทน ๒ ภาคส่วน ร่วมถก “ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ฯ”

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. .... เชิญ ๒ ภาคส่วนด้านการเกษตรได้แก่ ภาคราชการและภาควิชาการ มาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. เพื่อใ ...

Read More »
กมธ. เกษตรฯ หารือ ก. เกษตรฯ กำหนดกรอบดำเนินงาน “แก้ปัญหาการเกษตรไทย”

กมธ. เกษตรฯ หารือ ก. เกษตรฯ กำหนดกรอบดำเนินงาน “แก้ปัญหาการเกษตรไทย”

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เชิญปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงฯ พร้อมเน้นให้ความสำคัญ “การบริหารจัดการน้ำ” “ปัญหาด้านการประมง” และ “ ...

Read More »
มติตั้ง “ชาลี จันทร์เรือง” เป็นประธาน “กมธ. การสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ” พร้อมตั้ง ๓ คณะอนุกรรมาธิการ

มติตั้ง “ชาลี จันทร์เรือง” เป็นประธาน “กมธ. การสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ” พร้อมตั้ง ๓ คณะอนุกรรมาธิการ

ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมาธิการอาวุโสสูงสุดในที่ประชุม ได้เ ...

Read More »
“พรศักดิ์ เจียรณัย” นั่งประธาน กมธ. วิสามัญ พิจารณา “พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”

“พรศักดิ์ เจียรณัย” นั่งประธาน กมธ. วิสามัญ พิจารณา “พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”

นายพรศักดิ์  เจียรณัย   กมธ. วิสามัญฯ เร่งเลือกประธาน และคณะทำงาน พร้อมพิจารณาผลักดันเป็นกฎหมายต่อไป การประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภานิต ...

Read More »
scroll to top