วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ สนช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้ พิจารณาติดตามความคืบหน้าการ ...

 • วิป สนช. และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะร่าง พ.ร.บ. โรงพยาบาลรักษาหนี้ พ.ศ. …. จากสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ

  วิป สนช. และคณะ รับ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

 • สรุปผลการประชุม คณะ กมธ. กฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ค...

  การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกร ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับจดหมายเปิดผนึกจากองค์กรจับตาปัญหาที่ดิน

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับจดหมา ...

กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการปลูกกาแฟอย่างครบวงจร จ. ชุมพร

กมธ. การเกษตรและสหกรณ์ สนช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการปลูกกาแฟอย่างครบวงจร จ. ชุมพร

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์กาแฟ เพื่อส่งเ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธาน ค ...

Read More »
สรุปผลการประชุม อนุฯ ร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฯ สนช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม อนุฯ ร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติฯ สนช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

กมธ.การพาณิชย์ฯ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร อาคารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชา ...

Read More »
กมธ.การสังคมฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society”

กมธ.การสังคมฯ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “สร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง : Zero Violence Society”

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เพื่อขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาให้กับชาวนาซึ่งประสบกับภาวะวิกฤตจากการพัฒนาประเทศมุ่งสู่อุตสาหกรรม

รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เพื่อขอเรียกร้องให้แก้ปัญหาให้กับชาวนาซึ่งประสบกับภาวะวิกฤตจากการพัฒนาประเทศมุ่งสู่อุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากคณะกร ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. และคณะ ศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดนด่านสตูล-ด่านวังประจัน จ. สตูล

กมธ. การพาณิชย์ฯ สนช. และคณะ ศึกษาดูงานด้านการค้าชายแดนด่านสตูล-ด่านวังประจัน จ. สตูล

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสตูล คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เลขานุการ ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการค้าชายแดน การพัฒนาศักยภาพด่านสตูล – ด่านชายแดนวังประจัน จังหวัดสตูล

กมธ.การพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการค้าชายแดน การพัฒนาศักยภาพด่านสตูล – ด่านชายแดนวังประจัน จังหวัดสตูล

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสตูล คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ได้มีการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม คณะกรรมาธิการหมายเลข ๒ ...

Read More »
กมธ. ตำรวจฯ ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

กมธ. ตำรวจฯ ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ________________________ เมื่อวันพฤหัสบดีที ...

Read More »
scroll to top