วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงบประมาณ ณ จ.กำแพงเพชร

  กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. ...

  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ ...

 • กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมธุรกิจเนื้อวัวครบวงจร

  กมธ.การพาณิชย์ฯ สน...

  วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ INALCA food & beverage (IF&B) กลุ่ม Cremonini สาธารณรัฐอิตาลี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแ ...

 • กมธ. กฎหมายฯ ร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  กมธ. กฎหมายฯ ร่วมป...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ กรมความมั่นคงสาธารณะนครเซี่ยงไฮ้ (สำนักงานตำรวจเซี่ยงไฮ้) สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรว ...

 • กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงานการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

  กมธ. เศรษฐกิจฯ ศึก...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ ท ...

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเงินบำเหน็จตกทอด

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเงินบำเหน็จตกทอด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ย ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ครั้งที่ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ครั้งที่ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รว ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับสมาพันธ์นายจ้างแห่งฝรั่งเศส (Medef)

กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. เข้าร่วมประชุมทวิภาคีกับสมาพันธ์นายจ้างแห่งฝรั่งเศส (Medef)

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ The Mouvement des enterprises de France (MEDEF) สาธารณรัฐฝรั่งเศส คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญั ...

Read More »
กมธ. ศึกษาและกีฬา สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จ. นราธิวาส (ฉบับที่ ๑)

กมธ. ศึกษาและกีฬา สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จ. นราธิวาส (ฉบับที่ ๑)

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. นำโดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานคณะกรร ...

Read More »
รายงานความคืบหน้าการประชุม กมธ. วิฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานความคืบหน้าการประชุม กมธ. วิฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระร ...

Read More »
อนุฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน) พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ดินทับซ้อน

อนุฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน) พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ดินทับซ้อน

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
อนุฯ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน) เตรียมความพร้อมศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. ชลบุรี และ จ. ระยอง

อนุฯ การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน) เตรียมความพร้อมศึกษาดูงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ. ชลบุรี และ จ. ระยอง

วันพุธที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายธำรง ทัศนาญชลี รองประธานคณะกร ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยศาสตราจารย์คล ...

Read More »
โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๔ ฉบับ

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๔ ฉบับ

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจก ...

Read More »
scroll to top