วันศุกร์ , 27 เมษายน 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ว...

  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประ ...

 • กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  กมธ. การบริหารราชก...

  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิก ...

 • กมธ. พลังงาน สนช. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน

  กมธ. พลังงาน สนช. พบ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการ ร่วมพบปะสนทนา และแลกเ ...

 • กมธ. การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงโซเฟีย (Technical University of Sofia) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

  กมธ. การวิทยาศาสตร...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอา ...

ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ว่าด้วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนฯ มีมติเห็นชอบให้ “พล.อ. ธีรเดช” นั่ง ปธ. กมธ. วิสามัญ

ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ว่าด้วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนฯ มีมติเห็นชอบให้ “พล.อ. ธีรเดช” นั่ง ปธ. กมธ. วิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ...

Read More »
กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เตรียมเชิญผู้เสนอคำแปรญัตติ เข้าชี้แจง ๒๐ ต.ค. นี้

กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เตรียมเชิญผู้เสนอคำแปรญัตติ เข้าชี้แจง ๒๐ ต.ค. นี้

ที่ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ....  เตรียมเชิญ สนช. ที่เสนอคำแปรญัตติเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕ ...

Read More »
กมธ. การต่างประเทศ กำหนดกรอบการทำงาน พร้อมตั้งคณะอนุฯ ๓ คณะ

กมธ. การต่างประเทศ กำหนดกรอบการทำงาน พร้อมตั้งคณะอนุฯ ๓ คณะ

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบการทำงานตามอำนาจหน้าที่ พร้อมตั้งคณะอนุกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมฯ จำนวน ๓ คณะ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารรัฐส ...

Read More »
กมธ. เกษตรฯ ชี้ “พร้อมผลักดันกฎหมายสำคัญ” หลังวางกรอบแนวทางการทำงาน

กมธ. เกษตรฯ ชี้ “พร้อมผลักดันกฎหมายสำคัญ” หลังวางกรอบแนวทางการทำงาน

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ประชุมพิจารณากรอบแนวทางการพิจารณาหรือการทำงานของคณะกรรมาธิการฯ โดยเสนอกรอบการดำเนินการหลัก ๓ ประเด็น ภายใต้การพิจารณาจากกรอบนโยบายของ คสช. เมื่อวันท ...

Read More »
“กมธ. พลังงาน” ตั้ง ๓ คณะอนุฯ ดูแลพลังงานหลักของประเทศ

“กมธ. พลังงาน” ตั้ง ๓ คณะอนุฯ ดูแลพลังงานหลักของประเทศ

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม เพื่อพิจารณารับทราบข้อมูลและกำหนดกรอบแนวทางกา ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๘  ฉบับ ได้แก่           ๑. ร่า ...

Read More »
ประชุมนัดแรก พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตอบรับการสัญจรสมุทรปราการ

ประชุมนัดแรก พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตอบรับการสัญจรสมุทรปราการ

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ร่าง พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบาง พลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จั ...

Read More »
ที่ประชุม สนช. ผ่านรายชื่อ กมธ. ประจำสภา ๑๖ คณะ พร้อมประชุมเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ใน กมธ. แล้ว

ที่ประชุม สนช. ผ่านรายชื่อ กมธ. ประจำสภา ๑๖ คณะ พร้อมประชุมเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ใน กมธ. แล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ มีมติผ่านรายชื่อคณะกรรมาธิการประจำสภาทั้ง ๑๖ คณะ จากนั้นให้นัดประชุมคณะ กมธ. สามัญแต่ละคณะเป็นค ...

Read More »
คืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้มีการประชุมนัดแรกไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ และโฆษกประจ ...

Read More »
ทำความรู้จัก…ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ทำความรู้จัก…ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐม ...

Read More »
scroll to top