วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

  การประชุมคณะกรรม...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ...

 • กมธ.การสังคมฯ จัดเวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลสำหรับเด็ก”

  กมธ.การสังคมฯ จัดเ...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมก ...

 • ประธาน กมธ.การเกษตรฯ รับหนังสือจากที่ปรึกษาสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก เพื่อขอเปลี่ยนใบอนุญาตเครื่องมือทำการประมงจากชนิดอวนล้อมจับมาเป็นชนิดอวนล้อมปลากะตัก

  ประธาน กมธ.การเกษต...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ และพล ...

 • วิฯ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ศึกษาดูงาน SMEs น้ำมันมะพร้าวและฟาร์มเห็ด จ.ศรีษะเกษ

  วิฯ พิจารณาศึกษาก...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติ ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชน”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ชุมชน”

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะอนุกร ...

Read More »
กมธ. คมนาคมตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

กมธ. คมนาคมตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒน ...

Read More »
“นรนิติ เศรษฐบุตร” นั่งประธาน “กมธ. วิสามัญฯ ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร”

“นรนิติ เศรษฐบุตร” นั่งประธาน “กมธ. วิสามัญฯ ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร”

ภายหลังการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาเลือกตำแห ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ฯ กำหนดจัดเสวนา “ธุรกิจ E-commerce กับอนาคตประเทศไทย” ๘ มี.ค. ๕๙

กมธ. การพาณิชย์ฯ กำหนดจัดเสวนา “ธุรกิจ E-commerce กับอนาคตประเทศไทย” ๘ มี.ค. ๕๙

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดจัดเสวนาเรื่อง “ธุรกิจ E-commerce กับอนาคตประเทศไทย” ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐ ...

Read More »
กมธ. ศึกษา สนช. พลิกโฉมการค้นหามาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิรูปการศึกษาไทยในห้วงศตวรรษที่ ๒๑

กมธ. ศึกษา สนช. พลิกโฉมการค้นหามาตรฐานการเรียนรู้สู่การปฏิรูปการศึกษาไทยในห้วงศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดเสวนาเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานไทยในศตวรรษที่ ๒๑” เพื่อเป็นเว ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง “ครั้งที่ ๕๙” ๒๔ ก.พ. ๕๙

สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง “ครั้งที่ ๕๙” ๒๔ ก.พ. ๕๙

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่งท ...

Read More »
กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา

กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงาน ณ ด่านศุลกากรสะเดา และโครงการรองรับการพัฒนาเข ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการเสวนา “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานไทยในศตวรรษที่ ๒๑”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดการเสวนา “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานไทยในศตวรรษที่ ๒๑”

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการฯ จัดการเสวนา เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นม ...

Read More »
กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสะพานเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่

กมธ. คมนาคม ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสะพานเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่

วันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร ประธานคณะกรรมาธิการฯ นำคณะศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง และจัง ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

สรุปผลการประชุม กมธ. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ ...

Read More »
scroll to top