วันพฤหัส , 24 พฤษภาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. หารือคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะ ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ครั้งที่ ๑๙

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุ กมธ.การปกครอง ครั้งที่ ๑๒

  สรุปผลการประชุมค...

  คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๒ ...

 • สรุปผลการสัมมนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

  สรุปผลการสัมมนาเ...

  “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดกลไกในการป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้หลายประการ โดยกลไกหนึ่งที่ม ...

ที่ประชุม สนช. ผ่านรายชื่อ กมธ. ประจำสภา ๑๖ คณะ พร้อมประชุมเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ใน กมธ. แล้ว

ที่ประชุม สนช. ผ่านรายชื่อ กมธ. ประจำสภา ๑๖ คณะ พร้อมประชุมเลือกตำแหน่งต่าง ๆ ใน กมธ. แล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ มีมติผ่านรายชื่อคณะกรรมาธิการประจำสภาทั้ง ๑๖ คณะ จากนั้นให้นัดประชุมคณะ กมธ. สามัญแต่ละคณะเป็นค ...

Read More »
คืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้มีการประชุมนัดแรกไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ และโฆษกประจ ...

Read More »
ทำความรู้จัก…ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ทำความรู้จัก…ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐม ...

Read More »
กมธ. ร่าง พ.ร.บ. ค้างาช้าง เลือก “พิไลพรรณ” นั่งประธาน

กมธ. ร่าง พ.ร.บ. ค้างาช้าง เลือก “พิไลพรรณ” นั่งประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ. การค้างาช้าง พ.ศ. .... เลือกนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมเร่งผลักดันให้เป็นกฎหมาย เพื่อมิให้ต่างชาติใช้เป็นช่องทางการค้างาช ...

Read More »
กมธ. ทวงถามหนี้ฯ มีมติให้ผู้แทน “กฤษฎีกา” พิจารณาปรับเพิ่มถ้อยคำ หลังที่ประชุมร่วมถกถึงมาตรา ๘

กมธ. ทวงถามหนี้ฯ มีมติให้ผู้แทน “กฤษฎีกา” พิจารณาปรับเพิ่มถ้อยคำ หลังที่ประชุมร่วมถกถึงมาตรา ๘

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... เรียงตามลำดับมาตรา โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา ๘ ก่อนจะมีมติมอบหมายให้กรร ...

Read More »
กมธ. รับขนคนโดยสารทางถนนฯ เตรียมเสนอ สนช. พิจารณา วาระ ๒ และ ๓ หลัง กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. รับขนคนโดยสารฯ เสร็จแล้ว ๙ ต.ค.

กมธ. รับขนคนโดยสารทางถนนฯ เตรียมเสนอ สนช. พิจารณา วาระ ๒ และ ๓ หลัง กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. รับขนคนโดยสารฯ เสร็จแล้ว ๙ ต.ค.

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญการรับขนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาใ ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่           ๑. ร่างพร ...

Read More »
กมธ. วิสามัญฯ เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ รายมาตรา คาดแล้วเสร็จภายใน ๑ – ๒ สัปดาห์

กมธ. วิสามัญฯ เร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ รายมาตรา คาดแล้วเสร็จภายใน ๑ – ๒ สัปดาห์

๒๙ ก.ย. ๕๗ - กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ เร่งพิจารณาตามลำดับรายมาตรา คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๑ – ๒ สัปดาห์นี้ จากนั้นจะเชิญผู้แปรญัตติเข้าชี้แจงลำดับถั ...

Read More »
สนช. ใกล้คลอด พ.ร.บ. รับขนทางอากาศระหว่างประเทศ

สนช. ใกล้คลอด พ.ร.บ. รับขนทางอากาศระหว่างประเทศ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งมีนายศรีศักดิ์  ว่องส่งสาร เป็นประธานกรรมาธิการ ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยล ...

Read More »
กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การรับขนคนโดยสารทางถนนฯ เตรียมพิจารณาข้อสังเกต กรณี “การคุ้มครองคนโดยสาร” ๖ ต.ค. นี้

กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. การรับขนคนโดยสารทางถนนฯ เตรียมพิจารณาข้อสังเกต กรณี “การคุ้มครองคนโดยสาร” ๖ ต.ค. นี้

ที่ประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... เตรียมพิจารณาเหตุผลการแก้ไขและข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการคุ้มครองคนโดยสารของร่าง พ.ร.บ ...

Read More »
scroll to top