วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จี ...

 • คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

  คณะอนุ กมธ. กิจการ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการแ ...

 • สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

  สนช. ลงพื้นที่เพื่...

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญั ...

 • วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมประจำสัปดาห์ (วันที่ ๑๕-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑)

  วิป สนช. แถลงข่าวก...

  วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกค ...

กมธ.การเมือง หารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการตรังและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กมธ.การเมือง หารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการตรังและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ หารือข้อราชการและแลกเปลี่ยน ความค ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา รับหนังสือจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

กมธ. การศึกษาและการกีฬา รับหนังสือจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ...

Read More »
สรุปผลการสัมมนาเรื่อง “สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีกีฬาอาชีพ”

สรุปผลการสัมมนาเรื่อง “สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีกีฬาอาชีพ”

สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีกีฬาอาชีพ เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ร่วมกับ การกีฬา แห่งประเทศไทย (กกท.) จัดการสัมมนา เรื่อง “สิทธิและหน้าที่เกี่ยว ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ”

กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ”

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนาเรื่อง “หลักความเป็นอิสระ: ภูมิคุ้มกันการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมือง”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนาเรื่อง “หลักความเป็นอิสระ: ภูมิคุ้มกันการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมือง”

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง ...

Read More »
กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพื้นที่ป่าสงวน

กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพื้นที่ป่าสงวน

วันที่ ๓๑ มกราคม- ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานคณะกรรมาธิการฯ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเรื่ ...

Read More »
ประธานสภาเทศบาลเมืองระยอง ยื่นหนังสือต่อประธาน สนช.

ประธานสภาเทศบาลเมืองระยอง ยื่นหนังสือต่อประธาน สนช.

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องทำงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายชินเดช แสงสิริโรจน์ ประธานสภาเทศบาลเมืองระนอง และคณะ ยื่นหนังสือต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อข ...

Read More »
กมธ. การสื่อสารมวลชนฯ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กมธ. การสื่อสารมวลชนฯ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ ๓๑ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา จัดเสวนาเรื่อง “ทิศทางยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย”

กมธ. การศึกษาและการกีฬา จัดเสวนาเรื่อง “ทิศทางยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย”

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดการเสวนาเรื ...

Read More »
กมธ. การเศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงาน ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กมธ. การเศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงาน ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จุดผ่อนปรน การค้าช ...

Read More »
scroll to top