วันพุธ , 22 สิงหาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จัดเสวนาเรื่อง “การส่งเสริมการค้าชายแดน : ปัญหา อุปสรรค และการบูรณาการ”

  กมธ. การพาณิชย์ กา...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๑๐) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. จันทบุรี

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดจันทบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี ( ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมประชุมในประเด็นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐกับหน่วยงาน จ. ขอนแก่น

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านธงฟ้าประชารัฐ

  กมธ. การเศรษฐกิจ ก...

  วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ ในคณะกรรมาธิ ...

กมธ. พาณิชย์ฯ หารือปัญหาการค้าและค่าครองชีพร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

กมธ. พาณิชย์ฯ หารือปัญหาการค้าและค่าครองชีพร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปพบปะสนทนาแลกเปลี่ย ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๑  ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญฯ นัดถกร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๘ พ.ค. นี้ “ย้ำ” เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กมธ. วิสามัญฯ นัดถกร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๑๘ พ.ค. นี้ “ย้ำ” เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่ง ...

Read More »
กมธ. สังคมฯ และกมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมจัดสัมมนา “แก้ไขกฎหมายสลากฯ” หวังแก้ปัญหาสลากทั้งระบบ

กมธ. สังคมฯ และกมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมจัดสัมมนา “แก้ไขกฎหมายสลากฯ” หวังแก้ปัญหาสลากทั้งระบบ

กมธ. สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สนช. ร่วมกับคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สนช. ร่วมจัดสัมมนาหัวข้อ “แก้ไขกฎหมายสลากฯ : โอกาสและควา ...

Read More »
กมธ. วิสามัญร่าง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เดินหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ

กมธ. วิสามัญร่าง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เดินหน้าพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมอ ...

Read More »
อนุ กมธ. การป้องกันฯ เห็นชอบการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปด้านความมั่นคง กรณี ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

อนุ กมธ. การป้องกันฯ เห็นชอบการพิจารณาศึกษาการปฏิรูปด้านความมั่นคง กรณี ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศ และกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเอก สุนทร ...

Read More »
กมธ. พาณิชย์ เตรียมเข้าพบ รมว. พาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางการผลักดันกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติของกระทรวง ๒๐ พ.ค. นี้

กมธ. พาณิชย์ เตรียมเข้าพบ รมว. พาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางการผลักดันกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติของกระทรวง ๒๐ พ.ค. นี้

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ มีกำหนดการเดินทางไปพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมก ...

Read More »
กมธ. กฎหมาย “สรุปผล” การจัดสัมมนาและลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย

กมธ. กฎหมาย “สรุปผล” การจัดสัมมนาและลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ เข้าร่ว ...

Read More »
ที่ประชุม กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ผังเมืองฯ เลือก “คุณหญิงทรงสุดา” นั่งประธาน กมธ.

ที่ประชุม กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ผังเมืองฯ เลือก “คุณหญิงทรงสุดา” นั่งประธาน กมธ.

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประชุมนัดแรก มีมติเห็นชอบให้ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการฯ โดยกำหนดให้มีการประ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญฯ สนช. เตรียมถก “ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย” นัดแรก ๘ พ.ค. นี้

กมธ. วิสามัญฯ สนช. เตรียมถก “ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย” นัดแรก ๘ พ.ค. นี้

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นัดประชุมครั้งแรก ในวันที่ ๘ พฤษภาคมนี้  ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๘ เมื่อวั ...

Read More »
scroll to top