วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ. การศาสนาฯ ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

  กมธ. การศาสนาฯ ให้...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคาร รัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะก ...

 • สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ฯ กรณีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

  สรุปผลการประชุมค...

  สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีข ...

“การปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์”

“การปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์”

สภาพของสถานการณ์ในสังคมไทยต้องเผชิญกับความท้ายของความเสื่อมโทรมทางจิตใจและศีลธรรมที่สะสมมาตั้งแต่ในอดีต เรื่อยมาจนถึงขั้นเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน อันมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาฯ จัดทำหนังสั้น “ครูพันธุ์ใหม่” หวังดึงดูดคนไทยตระหนักปฏิรูปการศึกษา

กมธ. การศึกษาฯ จัดทำหนังสั้น “ครูพันธุ์ใหม่” หวังดึงดูดคนไทยตระหนักปฏิรูปการศึกษา

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายตวง อันทะไชย เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดทำหนังสั้น “ครูพันธุ์ใหม่” เพื่อหวังดึงดูดให้คนไทยตระห ...

Read More »
ผิดกฎหมายทวงหนี้…มีโทษอย่างไร ?

ผิดกฎหมายทวงหนี้…มีโทษอย่างไร ?

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. …. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เพื่อให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ ซึ่งร่างกฎห ...

Read More »
กมธ. กฎหมายฯ สนช. จัดสัมมนา “ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

กมธ. กฎหมายฯ สนช. จัดสัมมนา “ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่ ...

Read More »
“กมธ. การเมือง” เชิญ “หน. พรรคชาติพัฒนา” แสดงความเห็นแนวทางการปฏิรูปการเมือง

“กมธ. การเมือง” เชิญ “หน. พรรคชาติพัฒนา” แสดงความเห็นแนวทางการปฏิรูปการเมือง

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มีนายกล้านรงค์ จันทิก เป็นประธาน ได้เชิญพรรคชาติพัฒนา นำโดย นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรค ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยน ...

Read More »
กมธ. พลังงาน เข้าหารือภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

กมธ. พลังงาน เข้าหารือภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

ประธาน กมธ.พลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางเข้าหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย ศักยภาพ การดำเนินการ และปั ...

Read More »
กมธ. คมนาคม เร่งผลักดันพัฒนาท่าเรือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กมธ. คมนาคม เร่งผลักดันพัฒนาท่าเรือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถท่าเรือของประเทศไทย ในการเชื่อมโยงโครงข่า ...

Read More »
สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย

สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย

คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีนายวรพล โสคติยานุรักษ์ เป็นประธานคณะอนุกรรม ...

Read More »
กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

กำหนดการส่งคำแปรญัตติ

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำนวน  ๒  ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่างพระราชบัญญั ...

Read More »
ปธ. กมธ. เกษตรฯ แถลงข่าว ๓ ประเด็น กรณีปัญหาร้องเรียนขอความเป็นธรรมแชร์ลอตเตอรี่และการดำเนินการของคณะอนุ กมธ.

ปธ. กมธ. เกษตรฯ แถลงข่าว ๓ ประเด็น กรณีปัญหาร้องเรียนขอความเป็นธรรมแชร์ลอตเตอรี่และการดำเนินการของคณะอนุ กมธ.

ประธาน กมธ. เกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวการพิจารณาข้อร้องเรียนในโครงการ สนช. พบประชาชน เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีถูกหลอกลวงซื้อขายแชร์ลอตเตอรี่ และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ทั้ง ๓ ...

Read More »
scroll to top