วันอังคาร , 25 กันยายน 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สนช. รับหนังสือตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาปลดผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย

  สนช. รับหนังสือตัว...

  วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุธี ชวชาติ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ค้ายาสูบ ยื่นหนังสือต่อ พลเอก สิงห ...

 • กมธ. พาณิชย์ฯ สนช. รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของจังหวัดสุพรรณบุรี

  กมธ. พาณิชย์ฯ สนช. ร...

  วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประกายทอง ชั้น ๓ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบั ...

 • กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรเชียงดาวและจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก​

  กมธ.การพาณิชย์ฯ สน...

  วันที่​ ๒๒​ กันยายน​ ๒๕๖๑​ เวลา​ ๐๙.๐๐ นาฬิกา​ ณ​ ด่านศุลกากรเชียงดาว​ จังหวัดเชียงใหม่​ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะก ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เอกสารข่าวการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ท ...

มติเห็นชอบให้ “ศรีศักดิ์” นั่งประธาน กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๒ ฉบับ

มติเห็นชอบให้ “ศรีศักดิ์” นั่งประธาน กมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๒ ฉบับ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... ประชุมนัดแรกเลือก “ศรีศ ...

Read More »
วิป สนช. เตรียมตั้ง กมธ. สามัญเพื่อสรรหา กมธ. สามัญ ๑๖ คณะ

วิป สนช. เตรียมตั้ง กมธ. สามัญเพื่อสรรหา กมธ. สามัญ ๑๖ คณะ

ที่ประชุมวิป สนช. มีมติเตรียมการตั้ง กมธ. สามัญสรรหา สนช. ให้ดำรงตำแหน่ง กมธ. สามัญประจำสภา ๑๖ คณะ โดยมีร่างข้อบังคับการประชุม สนช. ทั้งหมด ๔๘ มาตรา มีผู้สงวนคำแปรญัตติ    ๘ คน แล ...

Read More »
มติเอกฉันท์ “วันชัย” ทำหน้าที่ ประธาน กมธ.  ชี้เร่งพัฒนา พ.ร.บ. ให้เสร็จทันกำหนด

มติเอกฉันท์ “วันชัย” ทำหน้าที่ ประธาน กมธ.  ชี้เร่งพัฒนา พ.ร.บ. ให้เสร็จทันกำหนด

เริ่มแล้ว ประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเลือกประธาน รองประ ...

Read More »
ที่ประชุม กมธ. ร่าง พ.ร.บ. รับขนคนโดยสารทางถนนฯ มีมติเห็นชอบ “พล.อ.อ.ชาลี” นั่ง ปธ. กมธ. 

ที่ประชุม กมธ. ร่าง พ.ร.บ. รับขนคนโดยสารทางถนนฯ มีมติเห็นชอบ “พล.อ.อ.ชาลี” นั่ง ปธ. กมธ. 

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... มีมติเลือก “พล.อ.อ. ชาลี จันทร์เรือง” ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมมีมติกำหนดวันประ ...

Read More »
ประธานคัดเลือกนักกีฬาไทยคาด ไทยได้ ๙ – ๑๐ เหรียญทอง “อินชอนเกมส์”

ประธานคัดเลือกนักกีฬาไทยคาด ไทยได้ ๙ – ๑๐ เหรียญทอง “อินชอนเกมส์”

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคัดเลือกนักกีฬาไทยรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย รวมถึงนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ในพระ ...

Read More »
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ….

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ที ...

Read More »
สนช. ผ่าน “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๘”

สนช. ผ่าน “ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๘”

สนช. มีมติเห็นชอบ พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๘ ผ่านวาระ ๓ ด้วยคะแนน ๑๔๒ เสียง จาก ๑๔๔ เสียง และงดออกเสียง ๒ เสียง วงเงิน ๒.๕ ล้านล้านบาท เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ การประชุมสภานิ ...

Read More »
แปรญัตติร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เสร็จแล้ว จำนวน กมธ. สามัญคงเดิม หมวดถอดถอนไม่มีปรับแก้ไข

แปรญัตติร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เสร็จแล้ว จำนวน กมธ. สามัญคงเดิม หมวดถอดถอนไม่มีปรับแก้ไข

ที่ประชุมคณะ กมธ. สามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม สนช. เห็นควรให้คงจำนวนคณะกรรมาธิการ ๑๖ คณะ โดยมีการปรับเปลี่ยนชื่อคณะกรรมาธิการและเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสม อีกทั้งหมวดก ...

Read More »
กมธ. ทวงถามหนี้ฯ ร่วมถก ร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. …. ให้ครอบคลุมหนี้นอกระบบเพิ่มเติม

กมธ. ทวงถามหนี้ฯ ร่วมถก ร่าง พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. …. ให้ครอบคลุมหนี้นอกระบบเพิ่มเติม

ที่ประชุม กมธ.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... ร่วมหารือ กรณีที่ประชุมมีมติรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๗ การป ...

Read More »
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน

วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม หรือ Small and Medium Enterprises (SMEs) ถือเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการพัฒนาด้าน SMEs มีส่วนในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั ...

Read More »
scroll to top