วันอังคาร , 17 กรกฎาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • กมธ. การพลังงาน ศึกษาดูงานบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ และเยี่ยมชมกิจการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำแห่งแรกของประเทศไทย

  กมธ. การพลังงาน ศึ...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยพลโท อำพน ชูประทุม พลเอก ศุ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับหนังสือเรื่องใบยาสูบจากกลุ่มภาคีเครือข่ายการยาสูบแห่งประเทศไทย

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยพลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการก ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการจั ...

ผังเมืองวุฒิฯ ดันตั้งหน่วยงานระดับชาติ

ผังเมืองวุฒิฯ ดันตั้งหน่วยงานระดับชาติ

เมื่อวันพุธที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๒ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการผังเมือง วุฒิสภา มีมติเลือก “ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ” สมาชิ ...

Read More »
รมช. เกษตรฯ ชี้แจงปมรื้อโพงพาง

รมช. เกษตรฯ ชี้แจงปมรื้อโพงพาง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าชี้แจงกรณีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพโพงพางลุ่มน้ำฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดตรัง ร้องขอคว ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กระตุ้นกรมบัญชีกลางดูแลสวัสดิการข้าราชการเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กระตุ้นกรมบัญชีกลางดูแลสวัสดิการข้าราชการเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคาร ๓ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลก ...

Read More »
อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

เมื่อวันพุธที่  ๒๑  ส.ค.  ๕๖  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์   รมต.คมนาคม  ร่วมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบินเชิงพาณิชย์ฯ  ในคณะกรรมา ...

Read More »
วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารรัฐสภา ๑ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ “น้องเมย์”  รัช ...

Read More »
มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ประธาน กมธ. งบประมาณ วุฒิสภา ได้พิจารณางบประมาณของกลุ่มจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงล้นหลาม คณะกรรมาธิการเห็นว่างบประมาณของก ...

Read More »
กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากการทำงานร่วมกันของคณะกรรมาธิการในด้านสิท ...

Read More »
การกำกับบริษัทจดทะเบียนกับช่องว่างทางกฎหมาย

การกำกับบริษัทจดทะเบียนกับช่องว่างทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา  โดยมี รศ.ดร. วิชุดา  รัตนเพียร เป็นประธาน ได้เชิญผู้แทน ก.ล.ต. และ ปปง. มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการก ...

Read More »
อ่าวพร้าววันนี้

อ่าวพร้าววันนี้

กมธ.พลังงาน  วุฒิสภา  ได้พิจารณากรณีท่อรับน้ำมันดิบรั่วกลางทะเลของ  บ.  พีทีที  โกบอล  เคมิคอล  จำกัด  (มหาชน)  โดยเชิญ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และ  ปตท.  มาร่วมประชุมในวันอั ...

Read More »
สัญญาดาวเทียม IP Star

สัญญาดาวเทียม IP Star

๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ  วุฒิสภา  ได้ประชุมและมีมติรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการชี้มูลของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรณ ...

Read More »
scroll to top