วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

 • กมธ. สาธารณสุข ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก จ.สระบุรี

  กมธ. สาธารณสุข ศึก...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา ณ โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช ครั้งที่ ๑๘

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ...

 • กมธ.การเมือง เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

  กมธ.การเมือง เข้าร...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเลขาธิการสำนักงา ...

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)

ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา) และมีมติตั้งคณ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดสัมมนา “พิทักษ์ชาติและสถาบัน”

กมธ. วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดสัมมนา “พิทักษ์ชาติและสถาบัน”

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใ ...

Read More »
กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสอบข้อมูล “อุโมงค์ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองน่าน”

กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสอบข้อมูล “อุโมงค์ต้นไม้ประวัติศาสตร์เมืองน่าน”

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยพลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานคณะกรรมาธิการ พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ รองประธานคณ ...

Read More »
กมธ. สื่อสารมวลชนฯ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย การพัฒนา และการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ด้านดาราศาสตร์

กมธ. สื่อสารมวลชนฯ ศึกษาดูงานด้านการวิจัย การพัฒนา และการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ด้านดาราศาสตร์

คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการวิจัย ก ...

Read More »
การติดตามการเตรียมความพร้อมของ ก.พ.ร. ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การติดตามการเตรียมความพร้อมของ ก.พ.ร. ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีพลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ เป็นประธานค ...

Read More »
ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. : สาระที่ต้องรู้และปฏิบัติ

ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. : สาระที่ต้องรู้และปฏิบัติ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการการกีฬา ในคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ...

Read More »
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ด้วยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และต ...

Read More »
กมธ. กฎหมายฯ สนช. จัดเสวนา “การบูรณาการกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและปัญหาสินค้าราคาแพง”

กมธ. กฎหมายฯ สนช. จัดเสวนา “การบูรณาการกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและปัญหาสินค้าราคาแพง”

กมธ. กฎหมายฯ สนช. จัดเสวนา “การบูรณาการกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและปัญหาสินค้าราคาแพง” หวังบูรณาการกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนแก้ไขปั ...

Read More »
กมธ. สังคมฯ สัมมนา “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สังคมได้อะไร?”

กมธ. สังคมฯ สัมมนา “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : สังคมได้อะไร?”

กมธ. สังคม กิจการเด็กฯ สนช.จัดสัมมนาฯ หวังเปิดเวทีสร้างความเข้าใจของทุกภาคส่วนในการติดตามผลกระทบทางด้านสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่ ...

Read More »
อนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการฯ ลงพื้นที่ดูงาน ณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการฯ ลงพื้นที่ดูงาน ณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

คณะอนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ดูงานการปฏิบัติรา ...

Read More »
scroll to top