วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • อนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้เช่าที่พักประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

  อนุ กมธ. การจัดระบ...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจใ ...

 • กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้การรับรองรองประธานคณะกรรมาธิการ สภาประชาชนแห่งชาติเขตปกครองตนเองทิเบต

  กมธ.ศาสนาฯ สนช. ให้...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดช ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

เปิดเวทียุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างศาสนา…ปฏิรูปสังคมไทย

เปิดเวทียุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างศาสนา…ปฏิรูปสังคมไทย

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการศาสนาฯ ใน กมธ.ศาสนา เป็นประธานการสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อการปฏิรูปสัง ...

Read More »
“ร่วมพิธีเปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย”

“ร่วมพิธีเปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย”

พลเอก ชูชาติ  สุขสงวน  รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม คนที่สาม วุฒิสภา เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย ณ ส ...

Read More »
“แม่สอด” พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

“แม่สอด” พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การค้าชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศซึ่งนับวันจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น  คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ  วุฒิสภา  ได้ทำการศึกษาการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการ…สำคัญอย่างไร?

คณะกรรมาธิการ…สำคัญอย่างไร?

คณะกรรมาธิการของสภา เป็นกลไกสำคัญของสภาที่ช่วยควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีการดำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา มีที่มาจากรัฐธร ...

Read More »
แผนแม่บทด้านพลังงานไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า

แผนแม่บทด้านพลังงานไทยใน ๒๐ ปี ข้างหน้า

 เนื่องจากประเทศไทยมีความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี แต่ราคาพลังงานไม่เป็นไปตามกลไกราคาตลาด ทำให้ประชาชนไม่ได้ใช้พลังงานอย่างประหยัดจึงต้องนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเพิ่มม ...

Read More »
พิษการเมืองตั้งบอร์ด บีโอไอ ไม่ได้… คำขอค้างกว่า ๕ แสนล้านบาท

พิษการเมืองตั้งบอร์ด บีโอไอ ไม่ได้… คำขอค้างกว่า ๕ แสนล้านบาท

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สนง. ส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้ให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านนโยบายการเงิน การคลังและงบประมาณ ในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิ ...

Read More »
ตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่โทรคมนาคมในพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนไทย – ลาว

ตรวจสอบสัญญาณคลื่นความถี่โทรคมนาคมในพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนไทย – ลาว

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อตรวจสอบสัญญานคลื่นควา ...

Read More »
กมธ. พัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

กมธ. พัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโครงการคัด ...

Read More »
เสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ. ….”

เสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ. ….”

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านผู้สูงอายุ จัดการเสวนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติการจ้างง ...

Read More »
กมธ. กีฬา วุฒิสภา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขัน “เอเชียนบีชเกมส์” ครั้งที่ ๔ ที่ภูเก็ต

กมธ. กีฬา วุฒิสภา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดแข่งขัน “เอเชียนบีชเกมส์” ครั้งที่ ๔ ที่ภูเก็ต

เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้ประชุมเพื่อพิจารณาผลคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๔ ซึ่งจะจัดขึ้น ...

Read More »
scroll to top