วันศุกร์ , 19 ตุลาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

  การประชุมคณะกรรม...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ...

 • กมธ.การสังคมฯ จัดเวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลสำหรับเด็ก”

  กมธ.การสังคมฯ จัดเ...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมก ...

 • ประธาน กมธ.การเกษตรฯ รับหนังสือจากที่ปรึกษาสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก เพื่อขอเปลี่ยนใบอนุญาตเครื่องมือทำการประมงจากชนิดอวนล้อมจับมาเป็นชนิดอวนล้อมปลากะตัก

  ประธาน กมธ.การเกษต...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ และพล ...

 • วิฯ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ศึกษาดูงาน SMEs น้ำมันมะพร้าวและฟาร์มเห็ด จ.ศรีษะเกษ

  วิฯ พิจารณาศึกษาก...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติ ...

รมช. เกษตรฯ ชี้แจงปมรื้อโพงพาง

รมช. เกษตรฯ ชี้แจงปมรื้อโพงพาง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าชี้แจงกรณีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพโพงพางลุ่มน้ำฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดตรัง ร้องขอคว ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กระตุ้นกรมบัญชีกลางดูแลสวัสดิการข้าราชการเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กระตุ้นกรมบัญชีกลางดูแลสวัสดิการข้าราชการเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคาร ๓ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลก ...

Read More »
อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

อนาคตอุตสาหกรรมการบินไทย

เมื่อวันพุธที่  ๒๑  ส.ค.  ๕๖  ณ  อาคารรัฐสภา  ๒  นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์   รมต.คมนาคม  ร่วมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบินเชิงพาณิชย์ฯ  ในคณะกรรมา ...

Read More »
วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

วุฒิสภาไทยเสริมแรงจูงใจกีฬาแบดมินตันสู่เวทีโลก

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารรัฐสภา ๑ นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ “น้องเมย์”  รัช ...

Read More »
มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

มุมมองสว.กับงบ‘๕๗

วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายกฤช  อาทิตย์แก้ว ประธาน กมธ. งบประมาณ วุฒิสภา ได้พิจารณางบประมาณของกลุ่มจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงล้นหลาม คณะกรรมาธิการเห็นว่างบประมาณของก ...

Read More »
กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

กมธ. แนะจัดการชนเผ่าในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากการทำงานร่วมกันของคณะกรรมาธิการในด้านสิท ...

Read More »
การกำกับบริษัทจดทะเบียนกับช่องว่างทางกฎหมาย

การกำกับบริษัทจดทะเบียนกับช่องว่างทางกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา  โดยมี รศ.ดร. วิชุดา  รัตนเพียร เป็นประธาน ได้เชิญผู้แทน ก.ล.ต. และ ปปง. มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการก ...

Read More »
อ่าวพร้าววันนี้

อ่าวพร้าววันนี้

กมธ.พลังงาน  วุฒิสภา  ได้พิจารณากรณีท่อรับน้ำมันดิบรั่วกลางทะเลของ  บ.  พีทีที  โกบอล  เคมิคอล  จำกัด  (มหาชน)  โดยเชิญ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และ  ปตท.  มาร่วมประชุมในวันอั ...

Read More »
สัญญาดาวเทียม IP Star

สัญญาดาวเทียม IP Star

๖  สิงหาคม  ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ  วุฒิสภา  ได้ประชุมและมีมติรับเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการชี้มูลของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กรณ ...

Read More »
ย้ำขนส่งเข้มมาตรฐานความปลอดภัย

ย้ำขนส่งเข้มมาตรฐานความปลอดภัย

๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  กมธ.  สิทธิมนุษยชนฯ  วุฒิสภา  ได้ประชุมหารือร่วมกับ  ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก  ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  ขนส่ง  จำกัด  ป ...

Read More »
scroll to top