วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

  การประชุมคณะกรรม...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ...

 • กมธ.การสังคมฯ จัดเวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลสำหรับเด็ก”

  กมธ.การสังคมฯ จัดเ...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมก ...

 • ประธาน กมธ.การเกษตรฯ รับหนังสือจากที่ปรึกษาสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก เพื่อขอเปลี่ยนใบอนุญาตเครื่องมือทำการประมงจากชนิดอวนล้อมจับมาเป็นชนิดอวนล้อมปลากะตัก

  ประธาน กมธ.การเกษต...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ และพล ...

 • วิฯ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ศึกษาดูงาน SMEs น้ำมันมะพร้าวและฟาร์มเห็ด จ.ศรีษะเกษ

  วิฯ พิจารณาศึกษาก...

  วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีษะเกษ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติ ...

สรุปผลการประชุม คณะอนุ กมธ. พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะอนุ กมธ. พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -  พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ผลการพ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

สรุปผลการประชุม กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรม ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย ณ จังหวัดกาญจนบุรี

กมธ.การพาณิชย์ฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม ปร ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๙๒

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๙๒

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๙๒ http://vcloud.senate.go.th/index.php/s/s4j31k3JdmlFr74/download ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๔ ต.ค. ๒๕๖๑)

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๔ ต.ค. ๒๕๖๑)

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช.  http://vcloud.senate.go.th/index.php/s/PMkZeGNtLSsaw2r/download ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. แสวงหาแนวทางพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล และสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร

กมธ. การศึกษาและการกีฬา พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. …. แสวงหาแนวทางพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอล และสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๑ กมธ. การศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรการเรียนรู้แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... แสวงหาแนวทางพัฒ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สนช.

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สนช. http://vcloud.senate.go.th/index.php/s/Ww6Njp0VdBY5qmc/download ...

Read More »
กมธ. วิฯ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย พิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย

กมธ. วิฯ พิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย พิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก แ ...

Read More »
กมธ. การพาณิชย์ฯ ให้การรับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ในโอกาสหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

กมธ. การพาณิชย์ฯ ให้การรับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ในโอกาสหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญั ...

Read More »
กมธ. การพลังงาน นำคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปี สนช.

กมธ. การพลังงาน นำคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงาน ๔ ปี สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านค ...

Read More »
scroll to top