วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิก ...

กมธ. การคมนาคม ศึกษาดูงานโครงข่ายทางถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งจากท่าเทียบเรือเชียงแสน ๒ และโครงการก่อสร้างเส้นทางที่อยู่ในแผนของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง

กมธ. การคมนาคม ศึกษาดูงานโครงข่ายทางถนนเพื่อสนับสนุนการขนส่งจากท่าเทียบเรือเชียงแสน ๒ และโครงการก่อสร้างเส้นทางที่อยู่ในแผนของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๗ จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกรรม ...

Read More »
กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แถลงข่าวหลัง สนช. ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นกฎหมาย

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แถลงข่าวหลัง สนช. ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นกฎหมาย

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมณเฑียร บุญ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิงนโยบาย โดยการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเชิงนโยบาย โดยการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๔ ถึงวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ นำโดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะ ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ….”

กมธ. การศึกษาและการกีฬา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ….”

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนารับฟ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณ ...

Read More »
กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ สนช. หารือร่วมกับ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ สนช. หารือร่วมกับ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลคทรอนิคส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงา ...

Read More »
กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ สนช. เข้าพบ รมต.กระทรวงการคลัง เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ สนช. เข้าพบ รมต.กระทรวงการคลัง เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องวายุภักษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของเงินบำเหน็จบำนาญตกทอด

คณะอนุ กมธ. การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการฯ ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของเงินบำเหน็จบำนาญตกทอด

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับวิถีชุมชน ริมแม่น้้าตลาดเก่าปทุมธานี

คณะอนุ กมธ. รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับวิถีชุมชน ริมแม่น้้าตลาดเก่าปทุมธานี

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ แห่ง ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. ป้องกันการรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหารฯ ประชุมพิจารณากำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต

คณะอนุ กมธ. ป้องกันการรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหารฯ ประชุมพิจารณากำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการการป้องกันการรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิต ...

Read More »
scroll to top