วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ สนช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้ พิจารณาติดตามความคืบหน้าการ ...

 • วิป สนช. และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะร่าง พ.ร.บ. โรงพยาบาลรักษาหนี้ พ.ศ. …. จากสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ

  วิป สนช. และคณะ รับ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

 • สรุปผลการประชุม คณะ กมธ. กฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ค...

  การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกร ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับจดหมายเปิดผนึกจากองค์กรจับตาปัญหาที่ดิน

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับจดหมา ...

รองประธาน กมธ.สังคม ฯ พบปะสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เพื่อหารือในประเด็นด้านสังคมและคนพิการ

รองประธาน กมธ.สังคม ฯ พบปะสมาชิกรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยม เพื่อหารือในประเด็นด้านสังคมและคนพิการ

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายมณเฑียร บุญตัน รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด ...

Read More »
คณะอนุ กมธ. บูรณาการและขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยฯ พิจารณาการจัดทำแผนดูแลธุรกิจบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

คณะอนุ กมธ. บูรณาการและขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยฯ พิจารณาการจัดทำแผนดูแลธุรกิจบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการประชุม  คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ พ ...

Read More »
กมธ.การศึกษาฯ ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

กมธ.การศึกษาฯ ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้พ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๕๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๕๑

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕๑ วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้  รายงานการดำเนินงานของคณะอนุ ...

Read More »
สรุปการประชุม กมธ.วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. ….

สรุปการประชุม กมธ.วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. ….

สรุปการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. .... ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบา ...

Read More »
กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”

กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เยี่ยมชม "ตลาดคลองผดุงก ...

Read More »
กมธ. การศาสนาฯ สนช. จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินท่าอากาศยานเชื่อมโยงภูมิภาค ๗ หน่วยงาน

กมธ. การศาสนาฯ สนช. จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินท่าอากาศยานเชื่อมโยงภูมิภาค ๗ หน่วยงาน

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการ ...

Read More »
สรุปการประชุมคณะอนุฯ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สรุปการประชุมคณะอนุฯ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

Read More »
สรุปผลการประชุม อนุฯ จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม อนุฯ จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๖ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐

เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะก ...

Read More »
scroll to top