วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

Feed Subscription
ประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ รับหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

ประธาน กมธ. สิ่งแวดล้อมฯ รับหนังสือจากตัวแทนเกษตรกรตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. สาธารณสุขฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. สาธารณสุขฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เมื่อวันพุธที ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้อ ...

Read More »
กมธ.การศึกษาและการกีฬาฯ พิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา

กมธ.การศึกษาและการกีฬาฯ พิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ทําหน้าที่ประธานในการประชุม คณะการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติครั ...

Read More »
กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมการเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ 

กมธ.สิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมการเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ 

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการเสวนาระดับภ ...

Read More »
กมธ.การสาธารณสุข รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการระบบการส่งต่อผู้ป่วยและแนวทางการพัฒนาบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม

กมธ.การสาธารณสุข รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการระบบการส่งต่อผู้ป่วยและแนวทางการพัฒนาบริการ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ศึกษา ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ กมธ.สังคมฯ

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ กมธ.สังคมฯ

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณ ...

Read More »
คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ จัดสัมมนาเรื่อง “สัตว์ต่างถิ่นกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ….”

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ จัดสัมมนาเรื่อง “สัตว์ต่างถิ่นกับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ….”

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “สัตว์ต่างถิ่นกับแนวทาง ...

Read More »
กมธ.วิฯ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. สนช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

กมธ.วิฯ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. สนช. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธาน คณะกร ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สนช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สนช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ .. ...

Read More »
scroll to top