วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ผลก ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา -    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว     ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      -    รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิก ...

 • ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

  ประธาน สนช. ให้การ...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Mikhailovich ...

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเป็นเกียรติแก่กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอาร์เมเนียประจำประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-อาร์เมเนีย เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลียและคณะ

ประธาน สนช. ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลียและคณะ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายโรวาน แรมซีย์ (Mr. Rowan R ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมฯ ว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมฯ ว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

ด้วยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครอ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภายุโรป

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภายุโรป

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายปิแอร์ อันโตนิโอ แ ...

Read More »
กมธ.การพาณิชย์ฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี

กมธ.การพาณิชย์ฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี

การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองประธานรัฐสภาสวีเดน

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองประธานรัฐสภาสวีเดน

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอาหารมาเมซอง บ้านปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการก ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองประธานรัฐสภาสวีเดน

สนช. ให้การรับรองประธานรัฐสภาสวีเดน

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก กิตติ อินทสร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สวีเดน พร้อมด้วยนายธำรง ทัศนาญชลี ประธานกรรมก ...

Read More »
สนช. เลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและคณะ

สนช. เลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและคณะ

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ร้านอาหารเชฟแมน กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม นำโดย นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ประธานกลุ่ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Mr. N ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย 

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ประจำประเทศไทย 

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางอานา ลูซี เชนทิ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายซาอีฟ อับดุลลา มูฮัมหมัด คัลฟาน อั ...

Read More »
scroll to top