วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Category: ต่างประเทศ

Feed Subscription
 • กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  กมธ. การบริหารราชก...

  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิก ...

 • สนช. ให้การต้อนรับประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ

  สนช. ให้การต้อนรับ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติ ...

 • กมธ. พลังงาน สนช. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน

  กมธ. พลังงาน สนช. พบ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการ ร่วมพบปะสนทนา และแลกเ ...

 • กมธ. การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงโซเฟีย (Technical University of Sofia) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

  กมธ. การวิทยาศาสตร...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอา ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง นำคณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (Governing Council) ครั้งที่ ๒๐๒

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง นำคณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา (Governing Council) ครั้งที่ ๒๐๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ เจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบ ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๗ ในการเลือกตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

สนช. ร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๒๗ ในการเลือกตั้งกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ศูย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางส ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า ณ นครเจนีวา

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลัง และการค้า ณ นครเจนีวา

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ห้องหมายเลข ๒ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ผู้แทนสภานิ ...

Read More »
สนช. พบปะหารือทวิภาคีกับประธานหน่วยประจำชาติตุรกีในสหภาพรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาตุรกี

สนช. พบปะหารือทวิภาคีกับประธานหน่วยประจำชาติตุรกีในสหภาพรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภาตุรกี

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ตุร ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ณ สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ธีรเดช มีเพียร นายนรนิติ เศรษฐบุตร และพลเรือเ ...

Read More »
ประธาน กมธ.การต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ณ สมาพันธรัฐสวิส

ประธาน กมธ.การต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องหมายเลข ๑๘ ชั้น ๑ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแ ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก เดินทางไปเข ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ พร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ วันที่สอง

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ พร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมฯ วันที่สอง

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องหมายเลข ๑ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้น ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายปีร์กะ ตาปีโอละ (H.E. Mr. Pirkka T ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน” ในการประชุม IPU ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับการบริหารจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน” ในการประชุม IPU ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ กล่าวสุนทร ...

Read More »
scroll to top