วันเสาร์ , 22 กันยายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์ นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์ นิสิตบ...

  วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒๓  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ สนช. ร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ ส...

  วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑   ...

 • สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

  สนช. ร่วมประชุม Eurasian...

  วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

คณะอาจารย์ นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์ นิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์ และนิสิตบรรพชิตและนิสิตคฤหัสถ์ วิทยาลัยสงฆ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๒๓  คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

สนช. ร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อย่อย ” สตรีกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุลย์”

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม Eurasian Women's ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อย่อยเรื่อง “สตรีกับความก้าวหน้าทางสังคม” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. เข้าร่วมประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อย่อยเรื่อง “สตรีกับความก้าวหน้าทางสังคม” ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐- ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระราชวัง Travricheskiy สหพันธรัฐรัสเซีย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม  Eurasian W ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ ๕

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ ๕

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติ ...

Read More »
ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ยื่นหนังสือเพื่อขอเสนอร่างพ.ร.บ. วิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ….

ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก ยื่นหนังสือเพื่อขอเสนอร่างพ.ร.บ. วิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ….

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์ ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก และคณะนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

สนช. ร่วมการประชุม Eurasian Women’s Forum ครั้งที่ ๒ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิต ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากเลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย เพื่อขอเสนอข้อมูลเอกสารสนับสุนนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากเลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย เพื่อขอเสนอข้อมูลเอกสารสนับสุนนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายชัยวัฒน์ อุดอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพีระศัก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิด“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค” รุ่นที่ ๕ พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิด“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค” รุ่นที่ ๕ พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๕-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรม “การ ...

Read More »
สนช. รับหนังสือจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข ๘ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

สนช. รับหนังสือจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข ๘ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมาธิการการพลังงาน พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล กรรมาธิการการคมนาคม ...

Read More »
คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่ ...

Read More »
scroll to top