วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

  ประธาน สนช. นำผ้าพ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จี ...

 • คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

  คณะอนุ กมธ. กิจการ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการแ ...

 • สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

  สนช. ลงพื้นที่เพื่...

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญั ...

ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประ ...

Read More »
สนช. ร่วมสนทนาในรายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กระตุ้นใช้ประโยชน์ที่ดิน” ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

สนช. ร่วมสนทนาในรายการ “มองรัฐสภา” ในประเด็น “พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กระตุ้นใช้ประโยชน์ที่ดิน” ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๕-๐๙.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ...

Read More »
สนช. และประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ร่วมกันแถลงข่าวรัฐสภาไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ ห้องพระราม ๔ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

สนช. และประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ร่วมกันแถลงข่าวรัฐสภาไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ ห้องพระราม ๔ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องพระราม ๔ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี ...

Read More »
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการ ...

Read More »
คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบระชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดมหาสารคาม

สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน จังหวัดมหาสารคาม

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบระชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ...

Read More »
ประธาน สนช. เลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน

ประธาน สนช. เลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจาง ชุนเสียน (Mr. Zhang Chunxian) รองประธานส ...

Read More »
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด ...

Read More »
คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง โดยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เบลเยียม ประกอบด้วย นางเสาวณ ...

Read More »
scroll to top