วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • สนช. เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น ณ สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. เข้าพบปะหารือ...

  วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ห้อง ประชุมหมายเลข ๑๔ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประช ...

 • การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

  การประชุมคณะกรรม...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ...

 • คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน

  คณะกรรมการบูรณาก...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศให้กับบุคค ...

 • กมธ.การสังคมฯ จัดเวทีสรรค์เสวนาเรื่อง “โลกดิจิตัลสำหรับเด็ก”

  กมธ.การสังคมฯ จัดเ...

  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมก ...

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๓ และ ๔ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุศาส ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ภายใต้หัวข้อ “การรับประกันว่าเด็กทุกคนมีสิทธิและเติบโตโดยได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรง” ณ สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ภายใต้หัวข้อ “การรับประกันว่าเด็กทุกคนมีสิทธิและเติบโตโดยได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรง” ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒ ศูนย์ประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ในฐาน ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ในประเด็นความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ในประเด็นความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑๘ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมาธิการในคณะกร ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโลซานน์ อาคาร CCV ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
ประธาน สนช. และคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาสมาพันธรัฐสวิส

ประธาน สนช. และคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาสมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ พร้อมด้วยนายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ...

Read More »
สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม Salle Lausanne, Annexe building ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เ ...

Read More »
ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ ณ สมาพันธรัฐสวิส

ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการครูอาวุโส ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการครูอาวุโส ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ค ...

Read More »
สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ณ สมาพันธรัฐสวิส

สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ณ สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ธีรเดช มีเพียร นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ และพลอากาศ ...

Read More »
ประธาน สนช. และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๓ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ประธาน สนช. และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๓ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย นำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร ...

Read More »
scroll to top