วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จ.แพร่

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยแพร่ จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

 • สนช. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. ร่วมการประชุม...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ในฐานะกร ...

 • ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือกกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  ผู้แทน สนช. เข้าร่...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นตัวแทนคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการลงคะแนนลับในการเลือก ...

 • สนช. เข้าร่วมการประชุมกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Group: APG) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  สนช. เข้าร่วมการปร...

  วันจันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ภายหลังเสร็จสิ้นประชุม ASEAN+3 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ...

ประธาน กมธ. ประกันสังคมฯ รับหนังสือขอให้ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ

ประธาน กมธ. ประกันสังคมฯ รับหนังสือขอให้ สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมฯ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจาก นายมนัส โกศล ผ ...

Read More »
ประธาน กมธ. คมนาคม รับหนังสือคัดค้านพร้อมขอให้ทบทวนการประกาศใช้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธาน กมธ. คมนาคม รับหนังสือคัดค้านพร้อมขอให้ทบทวนการประกาศใช้ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจากนายฉัตรไชย ภู่อารีย์ ประธานชมรมผู้ประกอบการรถโด ...

Read More »
ประธาน กมธ. ศาสนาฯ รับหนังสือเพื่อให้พิจารณาภัยต่อความมั่นคงของชาติที่แฝงมาในรูปขององค์การทางศาสนา

ประธาน กมธ. ศาสนาฯ รับหนังสือเพื่อให้พิจารณาภัยต่อความมั่นคงของชาติที่แฝงมาในรูปขององค์การทางศาสนา

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจากพลเรือเอก ชัย สุว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยาย “กระบวนการนิติบัญญัติกับงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยาย “กระบวนการนิติบัญญัติกับงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา "กระบวนการนิติบัญญัติกับงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ให้กับผู้ ...

Read More »
ประธาน กมธ. สังคมฯ รับหนังสือขอให้มีมาตรการคุ้มครองผู้รับอุ้มบุญและบุตร

ประธาน กมธ. สังคมฯ รับหนังสือขอให้มีมาตรการคุ้มครองผู้รับอุ้มบุญและบุตร

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก นางสาววีรุทัย มณ ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านนิติบัญญัติถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

ที่ปรึกษาด้านนิติบัญญัติถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พระบิดา ...

Read More »
โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

วันที่ ๑ – ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดเสวนา “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ”

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดเสวนา “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ”

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาเชิงวิชาการ “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ” แล ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมประชุมคณะอำนวยการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑

เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมประชุมคณะอำนวยการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอำนวยการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑ โดยมี พล ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมยินดี “๘๕ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย”

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมยินดี “๘๕ ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย”

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีเ ...

Read More »
scroll to top