วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Category: กิจกรรมพิเศษ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื้อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดนิทรรศการฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ จัดงานนิทรรศการฉลองครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหล ...

 • สนช. ร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

  สนช. ร่วมงานอุ่นไอ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ และนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กรรมการสนับสนุนการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวฯ ) พร้ ...

 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงาน กมธ. สิทธิมนุษยชนฯ ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล

  ที่ปรึกษาด้านการ...

  วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์ AB ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ พร้อมด้ ...

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมยินดี ๘๒ ปี กรมประชาสัมพันธ์

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมยินดี ๘๒ ปี กรมประชาสัมพันธ์

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๒ ปี โดยมอบเ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๖

ประธาน สนช. ให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๖

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ หลัก ...

Read More »
ประธาน กมธ. ศึกษาฯ รับหนังสือจาก ๓ หน่วยงาน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับพื้นที่

ประธาน กมธ. ศึกษาฯ รับหนังสือจาก ๓ หน่วยงาน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับพื้นที่

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการฯ รับหนังสือจาก ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย สมาคมรองผู้อำนวยการสำนั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอให้เร่งผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอให้เร่งผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจาก ดร.ก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และคณะ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากสภาเกษตรกรจังหวัด เสนอแก้ไข พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

รองประธาน สนช. คนที่สอง รับหนังสือจากสภาเกษตรกรจังหวัด เสนอแก้ไข พ.ร.บ. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง รับหนังสือจากนายอนอง เหล่านุกูล รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะตัวแทนสมาชิกส ...

Read More »
สมาชิก สนช. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านใหม่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ชายแดนใต้

สมาชิก สนช. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านใหม่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ชายแดนใต้

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านใหม่ บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลอั ...

Read More »
สนง. จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวมีสุข กิจกรรม “Family Rally เพื่อสังคม”

สนง. จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวมีสุข กิจกรรม “Family Rally เพื่อสังคม”

วันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างครอบครัวมีสุข กิจกรรม “Family Rally เพื่อสังคม” โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่ ...

Read More »
โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นางวรารัตน์ อติแพทย์ รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร "กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" ค ...

Read More »
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติ ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ที่ปรึกษาด้านการเมืองฯ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เป็นผู้แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้า ...

Read More »
scroll to top