วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. มอบหมายเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนวางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

  ประธาน สนช. มอบหมา...

  วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากปร ...

 • ทปษ.ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เป็นผู้แทน สนช. วางพวงมาลา ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ 

  ทปษ.ด้านการเมือง ก...

  วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจั ...

 • สนช. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๓๔

  สนช. เป็นประธานฝ่า...

  วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ อาคารร่มธรรม วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ ...

 • สนช. วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  สนช. วางพวงมาลาในน...

  วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพฯ พลโท ชาญชัย ภู่ทอง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ นำสมา ...

ผู้บริหารระดับสูงกัมพูชาเรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติของไทย

ผู้บริหารระดับสูงกัมพูชาเรียนรู้กระบวนการนิติบัญญัติของไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา จำนวน ๙ คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระท ...

Read More »
ผู้แทนระดับสูงกัมพูชาเยือน สนง. วุฒิสภา

ผู้แทนระดับสูงกัมพูชาเยือน สนง. วุฒิสภา

ผู้บริหารระดับสูงของราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๙ คน จากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพา ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภาเร่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนกับสิงคโปร์

รองเลขาธิการวุฒิสภาเร่งสร้างความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียนกับสิงคโปร์

นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (English ...

Read More »
ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

ผู้บริหารระดับสูง สนง. วุฒิสภานำข้าราชการเยือนฟิลิปปินส์

นางละเอียด จุลตามระ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ หัวหน้าคณะเดินทางจะนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน (E ...

Read More »
AIPA – ASEAN Interface

AIPA – ASEAN Interface

AIPA–ASEANInterface เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างประธานรัฐสภาแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly-AIPA) กับประมุขหรือหัวหน้ารัฐบาลชาติสมาชิก ...

Read More »
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ที่เมียนมาร์

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๔ ที่เมียนมาร์

 การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๒๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ถือเป็นการรับหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุมสุดย ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาขยายความร่วมมือกับเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ มนุญปิจุ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหัวคณะเดินทาง ได้นำคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานต่าง ๆ พร้อมเจ้า ...

Read More »
ที่ปรึกษา ‘พงศ์กิตติ์’ ประทับใจการเยือนมาเลเซีย

ที่ปรึกษา ‘พงศ์กิตติ์’ ประทับใจการเยือนมาเลเซีย

จากการเยือนมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งมีประชากรประมาณ ๒๙ ล้านคน และมีพรมแดนติดกับจังหวัดภาคใต้ของไทย ได้แก่ ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา เมื่อช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ เมษายน ...

Read More »
สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหยั่งรากลึก ‘ไทย – ลาว’

ภายหลังการเยือนสปป.ลาว ระหว่าง ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำโดยนายไพโรจน์ โพธิไสย รองเลขาธิการวุฒิสภา ประทับใจสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นและหยั่งร ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะเยือนอินโดนีเซียหวังยกระดับความร่วมมือ

รองเลขาธิการวุฒิสภานำคณะเยือนอินโดนีเซียหวังยกระดับความร่วมมือ

 รองเลขาธิการวุฒิสภา นายสิทธิพร สท้านไตรภพ จะนำคณะข้าราชการระดับผู้บังคับบัญชากลุ่มงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๒๓ คน เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กุมภา ...

Read More »
scroll to top