วันศุกร์ , 27 เมษายน 2018

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์งบประมาณของ สนช. ให้แก่ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ บ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบกล่องรับบริจาคหนังสือในโครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน” เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธา ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ปร ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมรับฟ ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ นาฬิกา ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นผู้แทนประธา ...

Read More »
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระอ ...

Read More »
กมธ.วิสามัญ ฯ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๗

กมธ.วิสามัญ ฯ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๗

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ...

Read More »
ธนาคารกสิกรไทย ร่วมสมทบเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมสมทบเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับมอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จากนายปรีดี ดาวฉาย สมาชิกสภานิติบัญญั ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รองเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการว ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นหน้าที่ในประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นหน้าที่ในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเหวียน ตัด ถั่น ...

Read More »
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จ ฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จ ฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จ ฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF ...

Read More »
คณะสมาชิก สนช. และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สนช. วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

คณะสมาชิก สนช. และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สนช. วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ  พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนนำคณ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “ สนช. ” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “ สนช. ” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ

วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขา ...

Read More »
scroll to top