วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: รัฐพิธีและพิธีการ

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

  กมธ. การเศรษฐกิจฯ ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลั ...

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระอ ...

Read More »
กมธ.วิสามัญ ฯ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๗

กมธ.วิสามัญ ฯ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๗

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ...

Read More »
ธนาคารกสิกรไทย ร่วมสมทบเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมสมทบเงินทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับมอบเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จากนายปรีดี ดาวฉาย สมาชิกสภานิติบัญญั ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รองเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการว ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นหน้าที่ในประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นหน้าที่ในประเทศไทย

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเหวียน ตัด ถั่น ...

Read More »
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จ ฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จ ฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เสด็จ ฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF ...

Read More »
คณะสมาชิก สนช. และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สนช. วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

คณะสมาชิก สนช. และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ สนช. วางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันจักรี

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ  พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนนำคณ ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “ สนช. ” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ

รองเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “ สนช. ” ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ

วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขา ...

Read More »
กมธ. การศาสนา ฯ สนช. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายมุทิตาสักการะ และขอประทานพระโอวาทและพระวรธรรมคติ

กมธ. การศาสนา ฯ สนช. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อถวายมุทิตาสักการะ และขอประทานพระโอวาทและพระวรธรรมคติ

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลตำ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับสื่อมวลชน

คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับสื่อมวลชน

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ (ร.๒๑ รอ.) จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
scroll to top