วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สรรหา แต่งตั้ง

Feed Subscription
เปิดรับสมัครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สาขารัฐศาสตร์ฯ

เปิดรับสมัครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สาขารัฐศาสตร์ฯ

วันนี้  (๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘)  เมื่อเวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา  ณ  ห้องรับรองพิเศษ  ชั้น  ๒  อาคารรัฐสภา  ๒  คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ได้มีการประชุม เป็นครั้งแรก  เพื่อดำเนินการ ...

Read More »
การสรรหาและคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

การสรรหาและคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

นายเฉลิมพล  เอกอุรุ  และนายสุพจน์  ไข่มุกด์   ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือสังคมศาสตร์อื่นซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชก ...

Read More »
สนช. มีมติเลือก “พงษ์นิวัฒน์” นั่งอัยการสูงสุด “ไพรัช-จิระ” เป็น กก.อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

สนช. มีมติเลือก “พงษ์นิวัฒน์” นั่งอัยการสูงสุด “ไพรัช-จิระ” เป็น กก.อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเลือก “นายไพรัช - พลเอก จิระ”ดำรงตำแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ และเห็นชอบให้“ร.ต.ต. พงษ์นิวัฒน์” เป็นอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕ ...

Read More »
สนช. เตรียมสรรหา “กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

สนช. เตรียมสรรหา “กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

ตามที่ คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้สมควรเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๗ คน ตามมาตรา ๒๕๖ ประกอบมาตรา ๒๐๖(๑) ของรัฐธรรมน ...

Read More »
สนช. ตั้ง กมธ. ตรวจสอบประวัติ “ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์” ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

สนช. ตั้ง กมธ. ตรวจสอบประวัติ “ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์” ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้พิจารณาแต่งตั้งค ...

Read More »
เปิดรายชื่อ ๑๐ ผู้สมัคร เข้ารับการพิจารณาเป็น “กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ”

เปิดรายชื่อ ๑๐ ผู้สมัคร เข้ารับการพิจารณาเป็น “กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ”

  ตามที่คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.อ.) ที่มี พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมธิการ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเ ...

Read More »
สนช. เห็นชอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ปปง.

สนช. เห็นชอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ปปง.

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   ที่ประชุมได้พิจารณา  เรื่อง  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผ ...

Read More »
สนช.  เห็นชอบให้นายบูรณ์  ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

สนช. เห็นชอบให้นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายบูรณ์  ฐาปนดุลย์ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวั ...

Read More »
การตรวจสอบประวัติฯ ว่าที่ผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

การตรวจสอบประวัติฯ ว่าที่ผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายบูรณ์  ฐาปนดุลย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินจากรายชื่อผู ...

Read More »
สนช. เลือก ก.ศป. ผู้ทรงคุณวุฒิ

สนช. เลือก ก.ศป. ผู้ทรงคุณวุฒิ

     ศาสตราจารย์อุดม  รัฐอมฤต  นายวีรวิทย์  วิวัฒนวานิช เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นส ...

Read More »
scroll to top