วันพฤหัส 30 มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
รองประธาน กมธ. คนที่สอง และคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รองประธาน กมธ. คนที่สอง และคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นสภาพปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลท่าเสา และโรงเรียนวัดอรัญญิการาม จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ รอง ...

Read More »
คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๗-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน ๘๖ คน เยี ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยะออ จนราธิวาส เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยะออ จนราธิวาส เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านยะออ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
“ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อถนนในกรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

“ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อถนนในกรุงเทพมหานคร” ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

"ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อถนนในกรุงเทพมหานคร" โดย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สวนดุสิตโพล และศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ถึงวั ...

Read More »
ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ฯ เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ

ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ฯ เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น ฯ

วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม เอบี ชั้น ๒ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบั ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จ ...

Read More »
สนช. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ

สนช. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหัวงิ้ว จ. นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหัวงิ้ว จ. นครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดหัวงิ้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๒ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะ กมธ. การพาณิชย์ ฯ สนช. เข้ารับฟังปัญหาเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย

คณะ กมธ. การพาณิชย์ ฯ สนช. เข้ารับฟังปัญหาเกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา และสหกรณ์ชาวไร่อ้อย จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก สิงห ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิก สนช. สมาชิก สปท. และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาช ...

Read More »
scroll to top