วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙” ณ จังหวัดจันทบุรี

  สมเด็จพระเทพรัตน...

  วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลา ...

 • สนช. จัดโครงการสัมมนาสมาชิก สนช. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จังหวัดจันทบุรี

  สนช. จัดโครงการสัม...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง Newport Grand Ballroom โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอัญชลี ...

 • รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ ศึกษาดูงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ คลองภักดีรำไพ จังหวัดจันทบุรี

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ คลองภักดีรำไพ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ย ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิด“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค” รุ่นที่ ๕ พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิด“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค” รุ่นที่ ๕ พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๕-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรม “การ ...

Read More »
คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักศึกษา ปีที่ ๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โอกาสนี้ คณะได้ร่วมทำกิจกรรม ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของรัฐสภา

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของรัฐสภา

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและโล่ยกย่องปร ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานยุค 4.0

เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานยุค 4.0

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเสริมสร้าง ค ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบ ๒๖ ปี

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบ ๒๖ ปี

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกำแพงเชรพิทยาคม ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกำแพงเชรพิทยาคม ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๑๙ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โอกาสนี้ คณะได้ร่วมทำกิจกรรมส ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ ๒๐ ปี

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ ๒๐ ปี

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถงรับรอง สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ สนช. และข้าราชการวุฒิสภา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ สนช. และข้าราชการวุฒิสภา

วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโ ...

Read More »
คณะเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ ๖ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานศาลยุติธรรมนำคณะเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ ๖ จากจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้ ...

Read More »
scroll to top