วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ. นครสวรรค์

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ       -  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภู ...

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐ 

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐ 

วันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ๔.๐ โดยมีกลุ่ม ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาต ...

Read More »
สนช. และบุคลากรสังกัดรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายของรัฐบาล

สนช. และบุคลากรสังกัดรัฐสภา ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายของรัฐบาล

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วม ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบหมายให้รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบหมายให้รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง มอบหมายให้นางสาวส ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสำรว ...

Read More »
คณะอาจารย์และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลป่าแดด ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลป่าแดด ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์ และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจก ...

Read More »
สนช. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู ...

Read More »
คณะอนุกรรมการโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีปิดโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑

คณะอนุกรรมการโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีปิดโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ชั้น ๒๘ อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมการโครงการสถานรับเลี้ยงเด็ก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขาธิก ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภามอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ณ จังหวัดราชบุรี

รองเลขาธิการวุฒิสภามอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ณ จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธ ...

Read More »
คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เมืองภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เมืองภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานเทศบาล ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูง ...

Read More »
scroll to top