วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นางวรารัตน์ อติแพทย์ เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษในโครงก ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน ๔๓ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภ ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทน สนง. เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “องค์กรสุขภาวะดีเด่น”

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทน สนง. เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล “องค์กรสุขภาวะดีเด่น”

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ  อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) กรุงเทพฯ นางสาวมาลี พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ...

Read More »
เลขาธิการวุฒิสภา มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ ๑๙ ปี

เลขาธิการวุฒิสภา มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ ๑๙ ปี

วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องโถงรับรอง สถาบันพระปกเกล้า (ฝั่งสำนักงาน) ชั้น ๕ ทิศใต้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางวรารัตน์ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๔๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งช ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมงานเปิดศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมงานเปิดศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ กรุงเทพฯ นางวัชรี ส ...

Read More »
ผู้เข้ารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา

ผู้เข้ารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ผู้เข้ารับการอบรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น ...

Read More »
การบรรยายเรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การบรรยายเรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย” ในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "พระมหากษัตริย์กับ การปกครองระบอบ ...

Read More »
คณะสื่อเพื่อความมั่นคงจังหวัดพังงา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะสื่อเพื่อความมั่นคงจังหวัดพังงา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา คณะสื่อเพื่อความมั่นคงจังหวัดพังงา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา จำนวน ๑๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top