วันพฤหัส , 26 เมษายน 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  กมธ. การบริหารราชก...

  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา ยะลา และนราธิวาส คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิก ...

 • สนช. ให้การต้อนรับประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ

  สนช. ให้การต้อนรับ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติ ...

 • กมธ. พลังงาน สนช. พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงานกับกระทรวงพลังงาน

  กมธ. พลังงาน สนช. พบ...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ กระทรวงพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการ ร่วมพบปะสนทนา และแลกเ ...

 • กมธ. การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งกรุงโซเฟีย (Technical University of Sofia) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย

  กมธ. การวิทยาศาสตร...

  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐบัลแกเรีย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอา ...

ทปษ.ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ ในหัวข้อการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนวัตกรรมในรัฐสภาฯ

ทปษ.ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ ในหัวข้อการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนวัตกรรมในรัฐสภาฯ

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก เข้าร่วมการ ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก เดินทางไปเข ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน ๓๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสภาจำลอ ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จ. ลำปาง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จ. ลำปาง เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานส ...

Read More »
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรือ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนบ้านกูจิงรือปะ จ.นราธิวาส เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรือ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนบ้านกูจิงรือปะ จ.นราธิวาส เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาปรือ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๘ คน   และโรงเรียนบ้านกูจิงรือปะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๗ คน เข้าเยี่ยมชม ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชม สนช.

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชม สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๔๘ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
สนช. นำข้าราชการรัฐสภา ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. นำข้าราชการรัฐสภา ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิกา ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านกะรุบี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๔๖ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สนช. มีมติให้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายด้านการเมืองฯ ร่วมกับภาครัฐ ๒ หน่วยงาน

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สนช. มีมติให้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายด้านการเมืองฯ ร่วมกับภาครัฐ ๒ หน่วยงาน

วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๒๐ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านเครือข่ายและสื่อสังคมออนไลน์ ในคณะกรรมก ...

Read More »
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตือมายู จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔๒ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top