วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิก ...

สมาชิก สนช. และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สมาชิก สนช. และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได ...

Read More »
รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร กสม.

รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์กร กสม.

วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่ว ...

Read More »
คณะตัวแทนเยาวชนและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

คณะตัวแทนเยาวชนและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  คณะตัวแทนเยาวชนและผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติ ...

Read More »
คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๙๐ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ ป.ป.ช.

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ ป.ป.ช.

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำน ...

Read More »
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบางพลี เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบางพลี เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๖ คน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ครู จำนวน ๖ คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ – ระดับช ...

Read More »
สนช. และบุคลากรของรัฐสภา ร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สนช. และบุคลากรของรัฐสภา ร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ ...

Read More »
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔๗ คนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห ...

Read More »
คณะครูและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะครูและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย นครปฐม ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะครูและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จำนวน ๔๔ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top