วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (วิทยาเขตประเวศ และวิทยาเขตหัวหิน) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สนช.

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (วิทยาเขตประเวศ และวิทยาเขตหัวหิน) จำนวน ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัต ...

 • ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

  ที่ปรึกษาด้านการ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโ ...

 • คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จำนวน ๑๙ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภ ...

 • ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม สนช. เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  ที่ปรึกษาด้านระบ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิกา ...

สานต่อความหวัง SMEs กับ “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ”

สานต่อความหวัง SMEs กับ “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ”

ภาคีเครือข่ายภาคการเงิน เร่งสนับสนุนร่างกฎหมายใหม่ “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” เพื่อช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย เพิ่มการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕ ...

Read More »
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมจัดงาน “วันสถาปนารัฐสภาไทย ครบรอบ ๘๒ ปี”

สนง.เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมจัดงาน “วันสถาปนารัฐสภาไทย ครบรอบ ๘๒ ปี”

นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีในงาน “วันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๒ ปี” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารร ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืนฯ”

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็ง ประเทศชาติยั่งยืน กรณีศึกษาการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและความต้องกา ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมงานนิติบัญญัติด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมงานนิติบัญญัติด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภาไทย เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล เมื่อ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมมือ สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมมือ สนง. คณะกรรมการกฤษฎีกา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ส่งข้าราชการตำแหน่งนิติกรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน ๑๐ คน เข้าฝึกปฏิบัติงานตามโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ ...

Read More »
เลขาฯ วุฒิสภา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มธ.

เลขาฯ วุฒิสภา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มธ.

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา รับโล่เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียง และเผยแพร่หรือปกป้องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศา ...

Read More »
ข้าราชการยุคใหม่ก้าวไปข้างหน้า

ข้าราชการยุคใหม่ก้าวไปข้างหน้า

บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ใช้เวลาที่ว่างเว้นจากภารกิจ มาทบทวนการทำงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับรู้ปัญหาและความคิดเห็นจากอดีตสมาชิกวุฒิสภา เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน พัฒนาศักยภาพ และรอง ...

Read More »
สำนักงานฯ จัดอบรม พ.ร.บ. คำสั่งเรียกฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร

สำนักงานฯ จัดอบรม พ.ร.บ. คำสั่งเรียกฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายแก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง “ติดตามและประเมินผลในการ ...

Read More »
กรรมาธิการ ๓ สำนัก ยกเครื่องการทำงานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบพลิกโฉม “ประสบการณ์พี่สู่น้อง”

กรรมาธิการ ๓ สำนัก ยกเครื่องการทำงานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบพลิกโฉม “ประสบการณ์พี่สู่น้อง”

สำนักกรรมาธิการ ๑ ๒ และ ๓ รวมพลังจัดทำ “โครงการฝึกอบรมและพัฒนางานด้านวิชาการในสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก” โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักกรรมาธิการ ๓ สำนัก และคณะกรรมการที่ป ...

Read More »
เลขาฯ วุฒิสภา ร่วมยินดีกับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

เลขาฯ วุฒิสภา ร่วมยินดีกับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์

นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วย นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์ รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ “ที่สุดของความจริง SPRING NEWS The Ultimate ...

Read More »
scroll to top