วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: กิจกรรมสำนักงานฯ

Feed Subscription
 • เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ อาคารสุขประพฤติ

  เลขาธิการวุฒิสภา ...

  วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปิดโครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผนส ...

 • เลขาธิการวุฒิสภา เปิดอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสุขประพฤติ

  เลขาธิการวุฒิสภา ...

  วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๗๐๓ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปิดอบรมการจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และ ...

 • ทปษ. ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในโครงการสภาจำลองสัญจร

  ทปษ. ด้านการเมือง ...

  วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพ ...

 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ ...

  วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระรา ...

สนง. เลขาธิการวุฒิสภาจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้ข้าราชการบรรจุใหม่

สนง. เลขาธิการวุฒิสภาจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้ข้าราชการบรรจุใหม่

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา กิจกรรมสัญจร ครั้งที่ ๒ ให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และข้า ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดอบรม “Weblog สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดอบรม “Weblog สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Weblog สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือผู้แทน เ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๘”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๘”

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี ๒๕๕๘ หลักสูตร ...

Read More »
เลขาฯ เปิดอบรมพนักงานราชการของ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา

เลขาฯ เปิดอบรมพนักงานราชการของ สนง. เลขาธิการวุฒิสภา

วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาพนักงานราชการของสำนักงานเลขาธิการว ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการอบรม “พัฒนาข้าราชการรัฐสภาฯ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการอบรม “พัฒนาข้าราชการรัฐสภาฯ”

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาในตำแหน่งวิทยากรให้ ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดเสวนา “ข้อบังคับ สนช. ๕๗ กับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดเสวนา “ข้อบังคับ สนช. ๕๗ กับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ”

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ เปิดการเสวนา เรื่อง "ข้อบังคับ สนช. ๕๗ กับทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติ" ซึ่งคณะกรรมการท ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “วันแห่งการเรียนรู้” (KM DAY)

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “วันแห่งการเรียนรู้” (KM DAY)

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ “กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM DAY)” โดยมี นางสาวศศิธร ศรีสุจริต ที่ปรึกษาด้า ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “ผู้นำต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล”

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารของสำนักงานฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดอุดรธานี ในกิจกรรม "ผู้นำต้นแบบตามประมวลจริยธรรมข้ารา ...

Read More »
สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน”

สนง. เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาสู่อาเซียน”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ “ส่งเสริมบทบาทเครือข่ายวุฒิสภาอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  ให้แก่ผู้นำทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภา ...

Read More »
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ Super User เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับข้าราชการ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ Super User เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับข้าราชการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๘๐๑ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรสำ ...

Read More »
scroll to top