วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ. นครสวรรค์

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ       -  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภู ...

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านถนนและพนังกั้นน้ำ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านถนนและพนังกั้นน้ำ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๓ นาฬิกา ณ วัดบ้านท่าเยี่ยม ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ในฐานะหัวหน้าค ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง พบปะเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโครงการ สนช.พบประชาชน

วันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ วัดโนนศิลาเลิง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะสนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดร้อยเอ็ด

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะสนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านท่าเยี่ยม (เสลภูมิโมเดล) ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้น ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษาประเด็นด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท และพบปะประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาประเด็นด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท และพบปะประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโพนฮาด (ทุ่งกุลาร้องให้) ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์สนิท อ ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการฟื้นฟูกายภาพ (ถนนและพนังกั้นน้ำ) และปัญหาของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการฟื้นฟูกายภาพ (ถนนและพนังกั้นน้ำ) และปัญหาของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้าน ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว และรับฟังปัญหาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

สนช. ลงพื้นที่ศึกษายุทธศาสตร์และพัฒนาการท่องเที่ยว และรับฟังปัญหาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก ศุภวุฒิ อุตม ...

Read More »
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการศึกษาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการศึกษาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก อู้ด เบื้องบน ในฐานะหัวหน้าคณะฯ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้า ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะสนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะสนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน จังหวัดสุรินทร์

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่รับฟังประเด็นปัญหาของประชาชน จังหวัดสุรินทร์

วันเสารืที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมช้างเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้ว ...

Read More »
scroll to top