วันเสาร์ , 18 สิงหาคม 2018

Category: สนช.พบประชาชน

Feed Subscription

สนช.พบประชาชน

 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำข้าราชการที่จะเกษียณอายุ ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก

  สำนักงานเลขาธิกา...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก นางสาวมาลี พิลาหอม ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการและลูก ...

 • กมธ.สังคมฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง” 

  กมธ.สังคมฯ จัดโครง...

   วันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่ ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน (๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑)

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินง ...

 • สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม โ ...

รองประธาน สนช. คนที่สอง และสมาชิก สนช. เดินทางศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ. พิษณุโลก

รองประธาน สนช. คนที่สอง และสมาชิก สนช. เดินทางศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง จ. พิษณุโลก

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง  พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดิน ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

รองประธาน สนช. คนที่สอง ประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ ในโครงการ สนช. พบประชาชน

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมทะเลหลวง ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภา ...

Read More »
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่นำสิ่งของและน้ำดื่มมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่นำสิ่งของและน้ำดื่มมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณท้องสนามหลวง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิก สภานิติ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา จัดโครงการ สนช. พบประชาชน (เสวนา ๔ ภูมิภาค) ยก ๗ ประเด็น ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา จัดโครงการ สนช. พบประชาชน (เสวนา ๔ ภูมิภาค) ยก ๗ ประเด็น ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการ สนช. พบประชาชน (เสวนา ๔ ภูมิภาค) เพื่อ "รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษ ...

Read More »
คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ทางเลือกทางรอดของคนเร่ร่อนไร้บ้าน”

คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ทางเลือกทางรอดของคนเร่ร่อนไร้บ้าน”

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่ง ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการเสวนาในโครงการ สนช. พบประชาชน (เสวนา ๔ ภูมิภาค)

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการเสวนาในโครงการ สนช. พบประชาชน (เสวนา ๔ ภูมิภาค)

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ชั้น ๑ อาคารหอประชุม คุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญั ...

Read More »
โครงการ สนช.พบประชาชน ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ ๓ ณ มรภ.นครศรีธรรมราช

โครงการ สนช.พบประชาชน ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ ๓ ณ มรภ.นครศรีธรรมราช

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและ การกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดการเสวนาโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติพบป ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี ในโครงการ สนช.พบประชาชน The Second Vice-President of the NLA Visited Uthai Thani Province in the occasion of NLA Meet People

รองประธาน สนช. คนที่สอง ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี ในโครงการ สนช.พบประชาชน The Second Vice-President of the NLA Visited Uthai Thani Province in the occasion of NLA Meet People

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมชฎาแกรนด์ฮอลล์ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะ สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน Second Vice-President and Members Heard Problems from the Nakhon Sawan Province Locals in the occasion of the NLA Meet People Project

รองประธาน สนช. คนที่สอง พร้อมคณะ สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการ สนช. พบประชาชน Second Vice-President and Members Heard Problems from the Nakhon Sawan Province Locals in the occasion of the NLA Meet People Project

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พ ...

Read More »
โครงการ สนช.พบประชาชน เพื่อ “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” ครั้งที่ ๑ The 1st NLA Members Meet People Project “Open for Opinions on Plans and Processes for National Educational Reform”

โครงการ สนช.พบประชาชน เพื่อ “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” ครั้งที่ ๑ The 1st NLA Members Meet People Project “Open for Opinions on Plans and Processes for National Educational Reform”

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายพีระศักดิ์  พอจิต รองประธาน สนช. คนที่สอง ได้เป็นประธานเปิดการเสวนาโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (เสวนา ๔ ภูมิภาค) เพื่ ...

Read More »
scroll to top