วันพฤหัส , 22 กุมภาพันธ์ 2018

Category: สภาจำลองสัญจร

Feed Subscription

สภาจำลอง

 • สรุปผลการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

  สรุปผลการเยี่ยมช...

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะผู้แทนคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิก ...

 • สนช. และข้าราชการ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สนง.สภาผู้แทนราษฎร และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. และข้าราชการ ...

  วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ สื่อมวลชน ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้ ...

 • รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ “CPR Challenge” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ

  รองประธานสภานิติ...

  วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ “CPR C ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องพิจารณา พิจารณากรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และการบริหารงบประมาณรายจ่าย รวมทั ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๔

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๔

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดและให้โอวาทในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าท ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการ สภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๓

สนช. เปิดโครงการ สภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๓

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดและปาถกฐาพิเศษ ในโคร ...

Read More »
สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๒

สนช. เปิดโครงการสภาจำลองสัญจร ครั้งที่ ๒

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอัศวพาหุ ๑ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ นายปรีชา วัชราภัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดและให้โอวาทในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองกา ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันศึกษา

รองประธาน สนช. คนที่สอง เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันศึกษา

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที ...

Read More »
scroll to top