วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ประจำวันศุกร์ที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ก...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒  พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน ผลก ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา -    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว     ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      -    รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิก ...

 • ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

  ประธาน สนช. ให้การ...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Mikhailovich ...

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายคีริลล์ มีไฮโลวิช บาร์สกี (H.E. Mr. Kirill Mikhailovic ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชนจากกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๕๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณ ...

Read More »
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย ณ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย เลี้ยงรับรองคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาออสเตรเลีย ณ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย นำโดย รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย สมาชิกสภานิติบั ...

Read More »
ประธาน สนช. พร้อมด้วยสมาชิก สนช. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในวงงานรัฐสภา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ประธาน สนช. พร้อมด้วยสมาชิก สนช. ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในวงงานรัฐสภา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อาคาร ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิ ...

Read More »
คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ สนช. รับมอบสิ่งของจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า”

คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ สนช. รับมอบสิ่งของจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า”

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบ ...

Read More »
คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมฯ ว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุมฯ ว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

ด้วยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของรัฐสภาระดับภูมิภาคว่าด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครอ ...

Read More »
สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “ร่าง พ.ร.บ. เงินทดแทน เพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง”

สนช. บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “ร่าง พ.ร.บ. เงินทดแทน เพิ่มสิทธิประโยชน์ลูกจ้าง”

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะก ...

Read More »
สมาชิก สนช. และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

สมาชิก สนช. และข้าราชการ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภายุโรป

ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน สมาชิกสภายุโรป

วันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายปิแอร์ อันโตนิโอ แ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำปาง

รองประธาน สนช. คนที่สอง และคณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิก ...

Read More »
scroll to top