วันพฤหัส 25 พฤษภาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองริด จ.อุตรดิตถ์

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองริด จ.อุตรดิตถ์

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ ๑ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ...

Read More »
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ และเจริญพระพุทธมนต์ฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระอ ...

Read More »
กมธ.วิสามัญ ฯ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๗

กมธ.วิสามัญ ฯ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑๗

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐เวลา ๑๕.๕๒ นาฬิกา ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ...

Read More »
กมธ.สังคม ฯ รับหนังสือจากขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)

กมธ.สังคม ฯ รับหนังสือจากขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง call center ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพ ...

Read More »
กมธ. วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดสัมมนา เรื่อง “การปลูกจิตสำนึกในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

กมธ. วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดสัมมนา เรื่อง “การปลูกจิตสำนึกในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และ สนช. แถลงข่าวการสัมมนาร่าง พ.ร.ป.กกต.-พรรคการเมือง

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง และ สนช. แถลงข่าวการสัมมนาร่าง พ.ร.ป.กกต.-พรรคการเมือง

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา ณ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมค ...

Read More »
สนช. ร่วมอภิปราย ในการสัมมนา เรื่อง “ร่าง พ.ร.ป. รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.ป. รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ….”

สนช. ร่วมอภิปราย ในการสัมมนา เรื่อง “ร่าง พ.ร.ป. รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.ป. รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ….”

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรม ...

Read More »
ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “ร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วย คกก.การเลือกตั้ง พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ….”

ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “ร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วย คกก.การเลือกตั้ง พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ….”

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จังหวัดจันทบุรี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเ ...

Read More »
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ จัดโดย สนช.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ จัดโดย สนช.

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ บ้านเสม็ดงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิ ...

Read More »
การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมาธิการ การกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ...

Read More »
scroll to top