วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่

  กมธ.เศรษฐกิจฯ  รับ...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคล ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนักกฎหมายนิติบัญญัติ รุ่นที่ ๔

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญ ...

 • คณะ สนช. เข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๖ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

  คณะ สนช. เข้าร่วมก...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ J.W. Marriot Hotel กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ...

 • กมธ. การเศรษฐกิจฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลังฯ ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ ณ จ.เชียงใหม่

  กมธ. การเศรษฐกิจฯ ...

  วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมธิการนโยบายการเงิน การคลั ...

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๗

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๗

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ...

Read More »
กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ในรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ในรายการ “จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายอาชวิน วิชัยดิษฐ อนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศ และกิจการทหาร ...

Read More »
กลุ่ม สนช. สตรี ยื่นหนังสือต่อประธาน กรธ. เพื่อขอให้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสตรีในร่างรัฐธรรมนูญ

กลุ่ม สนช. สตรี ยื่นหนังสือต่อประธาน กรธ. เพื่อขอให้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสตรีในร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กรธ. ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ กลุ่มสมาชิก สนช. สตรี นำโดยนางเสาวณี สุวรรณชีพ ยื่นหนังสือต่อนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ...

Read More »
ประธาน สนช. ร่วมหารือกับองคมนตรีเกี่ยวกับโครงกองทุนการศึกษา

ประธาน สนช. ร่วมหารือกับองคมนตรีเกี่ยวกับโครงกองทุนการศึกษา

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ทำเนียบองคมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการ กองทุนก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ประเด็นการรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ประเด็นการรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

  วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Wisdom Talk" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี ๑ และแอพพลิเคชั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเทศบาลตำบลจริมร่วมกับ ...

Read More »
สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัว

สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัว

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และพลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเพิ่มเติ ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่น้ำ ๕ สาย

สนช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่น้ำ ๕ สาย

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนัก ...

Read More »
โปรดเกล้าแต่งตั้ง สนช. เพิ่มเติม ๓ คน

โปรดเกล้าแต่งตั้ง สนช. เพิ่มเติม ๓ คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม จำนวน ๓ คน ตามความที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแก่ จนท. ตำรวจรัฐสภา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแก่ จนท. ตำรวจรัฐสภา

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและมอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาให้แก่เจ้าหน้าที่ ตำร ...

Read More »
scroll to top