วันพฤหัส , 22 กุมภาพันธ์ 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • สรุปผลการเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

  สรุปผลการเยี่ยมช...

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะผู้แทนคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิก ...

 • สนช. และข้าราชการ สนง.เลขาธิการวุฒิสภา สนง.สภาผู้แทนราษฎร และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาล

  สนช. และข้าราชการ ...

  วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ สื่อมวลชน ตลอดจนบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้ ...

 • รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ “CPR Challenge” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ

  รองประธานสภานิติ...

  วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ “CPR C ...

 • สรุปผลการประชุม อนุฯ ด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม อ...

  วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เรื่องพิจารณา พิจารณากรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และการบริหารงบประมาณรายจ่าย รวมทั ...

กลุ่ม สนช. สตรี ยื่นหนังสือต่อประธาน กรธ. เพื่อขอให้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสตรีในร่างรัฐธรรมนูญ

กลุ่ม สนช. สตรี ยื่นหนังสือต่อประธาน กรธ. เพื่อขอให้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสตรีในร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กรธ. ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ กลุ่มสมาชิก สนช. สตรี นำโดยนางเสาวณี สุวรรณชีพ ยื่นหนังสือต่อนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ...

Read More »
ประธาน สนช. ร่วมหารือกับองคมนตรีเกี่ยวกับโครงกองทุนการศึกษา

ประธาน สนช. ร่วมหารือกับองคมนตรีเกี่ยวกับโครงกองทุนการศึกษา

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ทำเนียบองคมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการ กองทุนก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ประเด็นการรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ประเด็นการรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

  วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Wisdom Talk" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี ๑ และแอพพลิเคชั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเทศบาลตำบลจริมร่วมกับ ...

Read More »
สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัว

สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัว

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และพลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเพิ่มเติ ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่น้ำ ๕ สาย

สนช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่น้ำ ๕ สาย

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนัก ...

Read More »
โปรดเกล้าแต่งตั้ง สนช. เพิ่มเติม ๓ คน

โปรดเกล้าแต่งตั้ง สนช. เพิ่มเติม ๓ คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม จำนวน ๓ คน ตามความที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแก่ จนท. ตำรวจรัฐสภา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแก่ จนท. ตำรวจรัฐสภา

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและมอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาให้แก่เจ้าหน้าที่ ตำร ...

Read More »
คณะอนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๘

คณะอนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานคณะอนุ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การต้อนรับ รองประธาน กรธ.

ประธาน สนช. ให้การต้อนรับ รองประธาน กรธ.

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องทำงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ ...

Read More »
scroll to top