วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

  ประธาน สนช. นำผ้าพ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ ...

 • กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

  กมธ. การทรัพยากรธร...

  วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จี ...

 • คณะอนุ กมธ. กิจการคนพิการ ใน กมธ. สังคมฯ จัดสัมมนาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา ๓๕”

  คณะอนุ กมธ. กิจการ...

  วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการแ ...

 • สนช. ลงพื้นที่เพื่อพบปะกลุ่มผู้นำสตรีในเขตอำเภอเมืองและผู้นำท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต

  สนช. ลงพื้นที่เพื่...

  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญั ...

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งนิติกร

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งนิติกร

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายแก่ผู้เข้าเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายแก่ผู้เข้าเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในกลุ่มอาเซียน

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง มอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วม ...

Read More »
สนช. ร่วมกิจกรรม สนช. พบประชาชน นำสิ่งของมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สนช. ร่วมกิจกรรม สนช. พบประชาชน นำสิ่งของมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เต็นท์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน ส ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสามัญของสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสามัญของสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา สหพันธรัฐสวิส นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ สาม ...

Read More »
สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสมาชิกสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๓๘

สนช. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสมาชิกสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๓๘

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกของคณะกรรมาธิการสมาชิกรัฐสภาสตรี ...

Read More »
สนช. ได้รับการรับรองเป็นกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการสหประชาชาติของสมัชชาสหภาพรัฐสภา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สนช. ได้รับการรับรองเป็นกรรมาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยกิจการสหประชาชาติของสมัชชาสหภาพรัฐสภา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิต ...

Read More »
ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุม กมธ. ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้าของสหภาพรัฐสภา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ผู้แทน สนช. เข้าร่วมการประชุม กมธ. ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้าของสหภาพรัฐสภา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๓๐ นาฬิกา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางเสาวณี สุวรรณชีพ และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุม ...

Read More »
สนช. ให้การรับรองอดีตผู้ช่วยทูตพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ประจำประเทศไทย

สนช. ให้การรับรองอดีตผู้ช่วยทูตพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรฯ ประจำประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย- สหราชอาณาจักรฯ โดยนายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วย พล ...

Read More »
สนช. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สนช. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พร้อมด้วย ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นายสุร ...

Read More »
สนช. นำผลไม้แจกประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สนช. นำผลไม้แจกประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เต็นท์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท้องสนามหลวง คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผ ...

Read More »
scroll to top