วันจันทร์ , 18 มิถุนายน 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๓) ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ. นครสวรรค์

  คณะอนุกรรมการโคร...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ       -  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิ ...

 • คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ขอนแก่น

  คณะอนุกรรมการจัด...

  วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภู ...

คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.ขอนแก่น

คณะอนุกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.ขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดเฉลียงทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประช ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บ้านหนองแวง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย จ ...

Read More »
สนช. ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “กฎหมายปราบปรามพนันบอล”

สนช. ร่วมบันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “กฎหมายปราบปรามพนันบอล”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องส่ง ๓ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมา ...

Read More »
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ในฐานะผู้แทน สนช. รับหนังสือจากนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณายกเลิก พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ในฐานะผู้แทน สนช. รับหนังสือจากนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณายกเลิก พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยื่นหนังสือต่อ นายพงศ์ก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิก สนช. ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิก สนช. ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิทันตนวั ...

Read More »
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย และคณะ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย และคณะ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย พ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บันทึกเทปรายการ The Key ไขการเมือง…เรื่องใกล้ตัว

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง บันทึกเทปรายการ The Key ไขการเมือง…เรื่องใกล้ตัว

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บันทึกเทปรายการ The Ke ...

Read More »
โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๔ ฉบับ

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๔ ฉบับ

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจก ...

Read More »
คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.ลำพูน

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชน จ.ลำพูน

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัด ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายอะศิม อิฟติคัร อ ...

Read More »
scroll to top