วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • อนุ กมธ. การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้เช่าที่พักประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

  อนุ กมธ. การจัดระบ...

  วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจใ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน”

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการประกอบการรถยนต์ตู้โดยสาร ...

 • ประธาน สนช. และคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ประธาน สนช. และคณะ...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะเข้าเยี่ยมชม สำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ (Confucius Institutes Headquarter: Hanban) ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนา ...

 • อนุ กมธ.กิจการสตรี ใน กมธ.สังคมฯ ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จ.นครราชสีมา

  อนุ กมธ.กิจการสตรี...

  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู ...

กลุ่ม สนช. สตรี ยื่นหนังสือต่อประธาน กรธ. เพื่อขอให้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสตรีในร่างรัฐธรรมนูญ

กลุ่ม สนช. สตรี ยื่นหนังสือต่อประธาน กรธ. เพื่อขอให้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับสตรีในร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องประชุม กรธ. ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ กลุ่มสมาชิก สนช. สตรี นำโดยนางเสาวณี สุวรรณชีพ ยื่นหนังสือต่อนายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ...

Read More »
ประธาน สนช. ร่วมหารือกับองคมนตรีเกี่ยวกับโครงกองทุนการศึกษา

ประธาน สนช. ร่วมหารือกับองคมนตรีเกี่ยวกับโครงกองทุนการศึกษา

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ ทำเนียบองคมนตรี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการ กองทุนก ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ประเด็นการรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ประเด็นการรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

  วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์ในรายการ "Wisdom Talk" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ไอพีทีวี ๑ และแอพพลิเคชั ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเทศบาลตำบลจริมร่วมกับ ...

Read More »
สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัว

สนช. ใหม่ เข้ารายงานตัว

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และพลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเพิ่มเติ ...

Read More »
สนช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่น้ำ ๕ สาย

สนช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแม่น้ำ ๕ สาย

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนัก ...

Read More »
โปรดเกล้าแต่งตั้ง สนช. เพิ่มเติม ๓ คน

โปรดเกล้าแต่งตั้ง สนช. เพิ่มเติม ๓ คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม จำนวน ๓ คน ตามความที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแก่ จนท. ตำรวจรัฐสภา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง มอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแก่ จนท. ตำรวจรัฐสภา

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและมอบนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาให้แก่เจ้าหน้าที่ ตำร ...

Read More »
คณะอนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๘

คณะอนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานศิลปหัตถกรรมเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานคณะอนุ ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การต้อนรับ รองประธาน กรธ.

ประธาน สนช. ให้การต้อนรับ รองประธาน กรธ.

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องทำงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายสุพจน์ ไข่มุกด์ ...

Read More »
scroll to top