วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: กิจกรรม สนช.

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม กมธ. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ สนช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ก...

  คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สรุปได้ ดังนี้ พิจารณาติดตามความคืบหน้าการ ...

 • วิป สนช. และคณะ รับหนังสือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะร่าง พ.ร.บ. โรงพยาบาลรักษาหนี้ พ.ศ. …. จากสภาลูกหนี้กู้วิกฤติชาติ

  วิป สนช. และคณะ รับ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๒ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาต ...

 • สรุปผลการประชุม คณะ กมธ. กฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุม ค...

  การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกร ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับจดหมายเปิดผนึกจากองค์กรจับตาปัญหาที่ดิน

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับจดหมา ...

ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือร้องเรียนปัญหาราคายางพาราตกต่ำจากตัวแทนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด

ประธาน กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ รับหนังสือร้องเรียนปัญหาราคายางพาราตกต่ำจากตัวแทนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายเพิก เลิศวังพง ตัวแทนชุ ...

Read More »
ประธาน สนช. รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ สนช. เร่งดำเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นรูปธรรม

ประธาน สนช. รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ สนช. เร่งดำเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นรูปธรรม

วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจาก นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงานและปาฐกถาโครงการเสวนาวิชาการ สำนักงบประมาณของรัฐสภา เรื่อง “๓ ปี PBO พลวัตใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงานและปาฐกถาโครงการเสวนาวิชาการ สำนักงบประมาณของรัฐสภา เรื่อง “๓ ปี PBO พลวัตใหม่ของฝ่ายนิติบัญญัติ”

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาโค ...

Read More »
ประธาน สนช. รับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนชุมชนประชานิเวศน์ ๓ เพื่อขอคัดค้านการสร้างถนน “โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี”

ประธาน สนช. รับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนชุมชนประชานิเวศน์ ๓ เพื่อขอคัดค้านการสร้างถนน “โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support ตาม AHA Guideline 2015 (American Heart Association)”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน Basic Life Support ตาม AHA Guideline 2015 (American Heart Association)”

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่ ...

Read More »
ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโสมนัสวิหาร

ประธาน สนช. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโสมนัสวิหาร

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำ ...

Read More »
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไท ...

Read More »
ประธาน สนช. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน

ประธาน สนช. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ...

Read More »
โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญก ...

Read More »
รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ เลี้ยงรับรองแก่ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาระหว่างฟินแลนด์-ไทย

รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ เลี้ยงรับรองแก่ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาระหว่างฟินแลนด์-ไทย

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอินดิโก้ ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ นำโดย นายตวง อันทะไชย รองประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟินแลนด์ เป็นเจ้าภาพ ...

Read More »
scroll to top