วันพฤหัส 25 พฤษภาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สรุปผลการประชุม สนช.

Feed Subscription

สรุปผลการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๓๐-๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๕ นาฬิกา ๑.  เรื่อ ...

Read More »
การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมาธิการ การกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒   เรื่อ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓๑ วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข พิจารณาแนวทางการจัดทำกรอบอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข พิจารณาแนวทางการจัดทำกรอบอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมค ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๒๙ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๗ นาฬิกา ๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ...

Read More »
สรุปการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

สรุปการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐
 วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ------------ ...

Read More »
สรุปการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

สรุปการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังที่ ๑๓๐ วันอังคารท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ น้ัน ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ พิจารณา รายงานผลการพิจารณาศ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๗ นาฬิกา ๑. เรื่ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช ครั้งที่ ๒๘_๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๓ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบ ...

Read More »
scroll to top