วันพฤหัส 30 มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: สรุปผลการประชุม สนช.

Feed Subscription

สรุปผลการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๒๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๒ นาฬิกา ๑. เรื่องด่วนที่ ๑  ร่างพระราชบัญญ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๙ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเรื่องด ...

Read More »
สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐       เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๘ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ด ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๗ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่ว ...

Read More »
สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ------------- ...

Read More »
กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ติดตามการแก้ไขกฎหมายการส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ รวมทั้งผลักดันเงื่อนไขหลักเพื่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. ติดตามการแก้ไขกฎหมายการส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ รวมทั้งผลักดันเงื่อนไขหลักเพื่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการฯ โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙ E-mail : educationnla@gmail.com ฉบับที่ ๘ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐http:/ ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะ ...

Read More »
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณ ...

Read More »
scroll to top