วันพฤหัส 30 มีนาคม 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

วารสาร สาร สนช. ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ...

Read More »
กมธ. สังคม ฯ สนช. โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี  จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

กมธ. สังคม ฯ สนช. โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๒๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๒ นาฬิกา ๑. เรื่องด่วนที่ ๑  ร่างพระราชบัญญ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๙ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเรื่องด ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๘ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ด ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๗ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่ว ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๒๓ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยนายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะ ...

Read More »
รองประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯ และคณะ ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช. เพื่อให้ สนช. สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. …

รองประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯ และคณะ ยื่นหนังสือถึงประธาน สนช. เพื่อให้ สนช. สนับสนุนร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. …

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๕๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นางประนอม เชี่ยงอั๋ง รองประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งปร ...

Read More »
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณ ...

Read More »
scroll to top