วันพฤหัส 22 มิถุนายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓๘ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ค ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓๗ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดัง ...

Read More »
วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ สนช. ได้ที่ สาร สนช. ฉบับเดือน พ.ค. ๒๕๖๐     ...

Read More »
สนช. มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๒๑๖ เสียง

สนช. มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๒๑๖ เสียง

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติแผนและ ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๒๑๖ เสียง ไม ...

Read More »
สนช. มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๒๑๘ เสียง

สนช. มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๒๑๘ เสียง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓๖ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประช ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ฯ รับหนังสือจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ ฯ รับหนังสือจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พล ...

Read More »
คณะกรรมาธิการการคมนาคม รับหนังสือจากตัวแทนคณะทำงานแก้ไขปัญหารถตู้หมวดธุรกิจและบริการท่องเที่ยว

คณะกรรมาธิการการคมนาคม รับหนังสือจากตัวแทนคณะทำงานแก้ไขปัญหารถตู้หมวดธุรกิจและบริการท่องเที่ยว

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  นำโดยพลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓๕_๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา ที่ประชุมได้มีมติให้ขอให้ยกเรื่องด่ว ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๓๔_๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ปร ...

Read More »
scroll to top