วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
สนช. แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร. บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สนช. แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร. บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระร ...

Read More »
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๑๗๙ ง (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๑๗๙ ง (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๔ ตอน พิเศษ ๑๗๙ ง (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๔/๒๕๖๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ คณะกรรมการส่ง ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓-๒๕๖๐ ที ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒-๒๕๖๐ ๑. ...

Read More »
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๗๐ ก (๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๗๐ ก (๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๗๐ ก (๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ๑) พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่ง ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๔๑_๒๕๖๐   เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิจารณ ...

Read More »
สนช. อนุมัติพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

สนช. อนุมัติพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐

  ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติอนุมัติพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ๑๗๗ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๑๑ เสียง ...

Read More »
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๔๐  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประ ...

Read More »
สนช. เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ….

สนช. เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ….

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนู ...

Read More »
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ….

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ….

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย ...

Read More »
scroll to top