วันอาทิตย์ , 19 พฤศจิกายน 2017

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • รองเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานฯ ครบรอบ ๑๘ ปี

  รองเลขาธิการวุฒิ...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการว ...

 • กมธ.การศาสนาฯ เยี่ยมชมพระเมรุมาศและนิทรรศการ “งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”

  กมธ.การศาสนาฯ เยี่...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการ ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๐ คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นวิทยากรบรรยายพ ...

ร่างพ.ร.บ. ค้างพิจารณาในสภาก่อนยุบสภาตกไปทั้งหมดหรือไม่

ร่างพ.ร.บ. ค้างพิจารณาในสภาก่อนยุบสภาตกไปทั้งหมดหรือไม่

ภายหลังที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา และต่อมามีพระราชกฤษฎียุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส่งผลให้ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ และร่าง พ.ร.บ. ...

Read More »
เรื่องค้างรอให้วุฒิสภาพิจารณา จะเป็นอย่างไรเมื่อ สว.บางส่วนครบวาระ

เรื่องค้างรอให้วุฒิสภาพิจารณา จะเป็นอย่างไรเมื่อ สว.บางส่วนครบวาระ

เมื่อสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง หรือสรรหาบางส่วนสิ้นสุดสมาชิกภาพไปเนื่องจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งสิ้นสุดสมาชิกภาพตามว ...

Read More »
กฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับบทบาทใหม่ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กฎหมายที่อาจต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับบทบาทใหม่ของภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมี “พันธกรณี” ใดบ้างที่ประเทศไทยต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องต้องกัน และบทบาทของภาครัฐจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใด รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต้องปรับปรุงวิธีกา ...

Read More »
ร่างพรบ. ค้างสภา หลังพรก.ยุบสภา ๙ ธันวา

ร่างพรบ. ค้างสภา หลังพรก.ยุบสภา ๙ ธันวา

ร่างพระราชบัญญัติที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ขณะมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖  (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี)  รวมแล้ว  ๔๒  ฉบับด้วยกัน แยกเป็ ...

Read More »
เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด หรือมีการยุบสภา วุฒิสภาประชุมได้หรือไม่

เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุด หรือมีการยุบสภา วุฒิสภาประชุมได้หรือไม่

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๘ วรรคแรก บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจท ...

Read More »
วุฒิสภา นัดชำแหละ ร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน ๒ ล้านล้าน ๗ ตุลา

วุฒิสภา นัดชำแหละ ร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน ๒ ล้านล้าน ๗ ตุลา

๗ ตุลา นี้ ถึงคราวที่วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างฯ กู้เงิน ๒ ล้านล้าน  โดยมีกรอบเวลาการพิจารณาให้เสร็จสิ้นสามวาระภายใน ๓๐ วัน ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ในชั้นแรกจะพิจารณาว่าจะรับร่างกู้เงิน ...

Read More »
พ.ร.บ. ยศทหารฯ

พ.ร.บ. ยศทหารฯ

ร่างพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เป็นร่างที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา และลงมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และส่งมายังวุฒิสภาเพื่อดำเนินก ...

Read More »
พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฯ

พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฯ

ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เป็นร่างที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา และลงมติเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และส่งม ...

Read More »
วุฒิฯ นัดพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๗ จันทร์นี้

วุฒิฯ นัดพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี ๕๗ จันทร์นี้

การประชุมวุฒิสภา  วันจันทร์ที่  ๒  ก.ย.  และวันอังคารที่  ๓  ก.ย.  ๒๕๕๖  นี้  วุฒิสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญอย่างยิ่งฉบับหนึ่ง  คือ  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประ ...

Read More »
วุฒิ ตั้งกมธ. ศึกษาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

วุฒิ ตั้งกมธ. ศึกษาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๓  (สมัยสามัญทั่วไป)  วันจันทร์ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๓๖  เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี  และมีมติ ...

Read More »
scroll to top