วันอาทิตย์ , 21 มกราคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ว...

  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

    สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑.๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ๑.  ร ...

 • โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑

  โฆษกวิป สนช. แถลงข...

  วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกร ...

 • พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๓๑ ก (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) (๔ เรื่อง)

  พระราชบัญญัติประ...

  พระราชบัญญัติประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๑๓๑ ก (๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) รวม ๔ เรื่อง   ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ http://www.r ...

หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว

หลักการพิจารณาคดีอาญาด้วยความรวดเร็ว

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา ๔๐ (๗) ได้บัญญัติให้การรับรองเกี่ยวกับสิ ...

Read More »
มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุบัติเหตุจราจรอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรมีจำนวนมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกรณีผู้ขับขี่รถดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้มีอาการมึนเมาขณะขับรถ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรที ...

Read More »
กระบวนการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ภายหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร

กระบวนการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ภายหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร

“การยุบสภาผู้แทนราษฎร เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าของฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้กับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยผ่านการเลือกตั้งสภาผ ...

Read More »
การปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

การปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จะได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น ซึ่งในวันดังกล่าวนั้น ถือเป็นวันเริ่มต้นสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ ...

Read More »
การเป็นสมาชิกในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศของรัฐสภาไทย

การเป็นสมาชิกในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศของรัฐสภาไทย

ในปัจจุบันเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง สามารถส่งผลกระทบไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต้องการความร่วมมือจากประเทศต่าง ๆ ไม่เฉ ...

Read More »
อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ

อนุกรรมาธิการซึ่งมิใช่กรรมาธิการในคณะ

ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๗ กำหนดให้คณะกรรมาธิการมีอำนาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการได้ แล้วรายงานคณะกรรมาธิการภายใ ...

Read More »
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยมีเจตนารมณ์เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความเสียสละแก่สมาชิกสภาผู้แทน ...

Read More »
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธ ...

Read More »
การใช้อำนาจก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมืองในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

การใช้อำนาจก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมืองในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภา

     ในทางทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ “อำนาจก่อตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมือง” หรือ “อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ” นั้น เป็นอำนาจที่ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญขึ้น ซึ่งเมื่อได้มีการจัดให้มีรัฐธรรมนูญขึ้น ...

Read More »
เดินต่อหรือตกไป … ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข และร่างกฎหมายที่ค้างสภา

เดินต่อหรือตกไป … ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข และร่างกฎหมายที่ค้างสภา

การยุบสภาผู้แทนราษฎร นอกจากมีผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงและคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะแล้ว ยังส่งผลให้การทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาในด้านการกลั่นกรองกฎหม ...

Read More »
scroll to top