วันศุกร์ , 25 พฤษภาคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • เอกสารข่าวการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑

  เอกสารข่าวการประ...

  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งช ...

 • โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

  โฆษก วิป สนช. แถลงข...

  วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญก ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๒ นาฬิกา ๑. ที่ประชุมได้พิ ...

 • สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุม ว...

  การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะป ...

สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ฉบับ

สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระ ...

Read More »
กำหนดวันและเวลาประชุม สนช. และเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช.

กำหนดวันและเวลาประชุม สนช. และเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช.

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณาหลายเรื่อง ดังนี้ ๑. กำหนดวันและเวลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การพิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประ ...

Read More »
วิป สนช. เปิดให้สมาชิกแสดงความประสงค์เข้าเป็น กมธ. ยกร่าง รธน. ภายใน ๒๘ ต.ค. นี้

วิป สนช. เปิดให้สมาชิกแสดงความประสงค์เข้าเป็น กมธ. ยกร่าง รธน. ภายใน ๒๘ ต.ค. นี้

วิป สนช. เปิดให้สมาชิก สนช. แสดงความประสงค์เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในวันที่ ๒๘ ต.ค. และจะคัดเลือกให้เหลือ ๕ คน ก่อนเสนอชื่อต่อที่ประชุมในวันที่ ๓๐ ต.ค. นี้ วันที่ ๒๑ ตุลา ...

Read More »
เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๓ ฉบับ

เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๓ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
สนช. ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดิน

สนช. ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณา เรื่องด่วน ๑  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ...

Read More »
วิป สนช. บรรจุ “ถอดถอนนิคม – สมศักดิ์” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. พร้อมถกเกณฑ์รับสมัคร สนช. เป็น กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ

วิป สนช. บรรจุ “ถอดถอนนิคม – สมศักดิ์” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. พร้อมถกเกณฑ์รับสมัคร สนช. เป็น กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ

วิป สนช. มีมติบรรจุกรณีร้องขอให้ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบ ...

Read More »
เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๗ ฉบับ

เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๗ ฉบับ

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
สนช.คุณหญิงทรงสุดา เสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง

สนช.คุณหญิงทรงสุดา เสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณาหลายเรื่อง ดังนี้ ๑. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข ...

Read More »
มติวิป สนช. ส่งเรื่องด่วน “ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา” พร้อม “ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ” เข้าที่ประชุมใหญ่ สนช

มติวิป สนช. ส่งเรื่องด่วน “ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา” พร้อม “ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ” เข้าที่ประชุมใหญ่ สนช

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติพฤหัสบดีนี้

ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติพฤหัสบดีนี้

  สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังคงมีการประชุมต่อเนื่องทุกสัปดาห์ และในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ นี้ มีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ในวาระที่ ๑ จำนวน ๘ ฉบับ วาระที่ ๒ และ ๓ จ ...

Read More »
scroll to top