วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา 1๐.๑๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมมีมติให้ยกเรื่องด่วนที่ ๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒) ดังนี้      -  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา   ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้      ๑)  รับทราบ พ ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๖ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธาน ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๕ เป็นพิเศษ  เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๓ นา ...

วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ….

วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ….

ที่ประชุม วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. .... พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๑๙ คน เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เมื่อวัน ...

Read More »
สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

สรุปเหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. ที่เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๗ ฉบับ พร้อมเตรียมการตั้ง กมธ. ซักถาม กรณีถอดถอน ส.ว. ๓๘ คน ออกจากตำแหน่ง

วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๗ ฉบับ พร้อมเตรียมการตั้ง กมธ. ซักถาม กรณีถอดถอน ส.ว. ๓๘ คน ออกจากตำแหน่ง

ที่ประชุม วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ๗ ฉบับ พร้อมเตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการซักถามตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ กรณีการ ...

Read More »
วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ๒ ฉบับ

วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ๒ ฉบับ

ที่ประชุม วิป สนช. เสนอที่ประชุมสภาพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ จำนวน   ๒ ฉบับ พร้อมเห็นชอบในหลักการให้ กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ เข้าให้ข้อมูลความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญ ...

Read More »
สรุปเหตุผลการเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ เข้าสู่ที่ประชุม สนช. สัปดาห์หน้า

สรุปเหตุผลการเสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ เข้าสู่ที่ประชุม สนช. สัปดาห์หน้า

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แ ...

Read More »
สรุปเหตุผลการเสนอ “ร่าง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. ….” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

สรุปเหตุผลการเสนอ “ร่าง พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. ….” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
วิป สนช. เสนอตั้ง กมธ. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม ๒ ฉบับ

วิป สนช. เสนอตั้ง กมธ. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ. ปิโตรเลียม ๒ ฉบับ

วิป สนช. เตรียมเสนอที่ประชุมสภาพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ พร้อมตั้งคณะ ...

Read More »
วิป สนช. เสนอให้ ป.ป.ช. ทบทวนแก้ไขร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วิป สนช. เสนอให้ ป.ป.ช. ทบทวนแก้ไขร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ที่ประชุม วิป สนช. มีมติขอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทบทวนแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุวัติ ...

Read More »
สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ ฉบับ

สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๕ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระ ...

Read More »
วิป สนช. แถลงขั้นตอนลงมติถอดถอน “นิคม-สมศักดิ์-ยิ่งลักษณ์” วันศุกร์ที่ ๒๓ นี้

วิป สนช. แถลงขั้นตอนลงมติถอดถอน “นิคม-สมศักดิ์-ยิ่งลักษณ์” วันศุกร์ที่ ๒๓ นี้

โฆษก วิป สนช. ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการลงมติถอดถอนอดีตผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้ง ๓ คน ในวันศุกร์ที่ ๒๓ นี้ ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ คาดว่าจะใช้เวลา ๓ ชั่วโมง เพื่อดำเนินก ...

Read More »
scroll to top