วันศุกร์ , 20 กรกฎาคม 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา -    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว     ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ      -    รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิก ...

 • โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

  โฆษก วิป สนช. แถลงข...

  วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญก ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ๑.  ที่ประชุมได้พ ...

มติ วิป สนช. เสนอชื่อ สนช. ๑๑ คน ให้สมาชิกสภาโหวตลับคัด ๕ คน นั่ง กมธ. ยกร่าง รธน.

มติ วิป สนช. เสนอชื่อ สนช. ๑๑ คน ให้สมาชิกสภาโหวตลับคัด ๕ คน นั่ง กมธ. ยกร่าง รธน.

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เตรียมหาข้อสรุปรายชื่อผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในสัดส่วนของ สนช. ๕ คน เพื่อเสนอให้ที ...

Read More »
สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ฉบับ

สรุปเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๙ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพระ ...

Read More »
กำหนดวันและเวลาประชุม สนช. และเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช.

กำหนดวันและเวลาประชุม สนช. และเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของ สนช.

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณาหลายเรื่อง ดังนี้ ๑. กำหนดวันและเวลาประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การพิจารณาเพื่อขอมติจากที่ประ ...

Read More »
วิป สนช. เปิดให้สมาชิกแสดงความประสงค์เข้าเป็น กมธ. ยกร่าง รธน. ภายใน ๒๘ ต.ค. นี้

วิป สนช. เปิดให้สมาชิกแสดงความประสงค์เข้าเป็น กมธ. ยกร่าง รธน. ภายใน ๒๘ ต.ค. นี้

วิป สนช. เปิดให้สมาชิก สนช. แสดงความประสงค์เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในวันที่ ๒๘ ต.ค. และจะคัดเลือกให้เหลือ ๕ คน ก่อนเสนอชื่อต่อที่ประชุมในวันที่ ๓๐ ต.ค. นี้ วันที่ ๒๑ ตุลา ...

Read More »
เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๓ ฉบับ

เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๓ ฉบับ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
สนช. ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดิน

สนช. ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗  วันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณา เรื่องด่วน ๑  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ...

Read More »
วิป สนช. บรรจุ “ถอดถอนนิคม – สมศักดิ์” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. พร้อมถกเกณฑ์รับสมัคร สนช. เป็น กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ

วิป สนช. บรรจุ “ถอดถอนนิคม – สมศักดิ์” เข้าสู่ที่ประชุม สนช. พร้อมถกเกณฑ์รับสมัคร สนช. เป็น กมธ. ยกร่างรัฐธรรมนูญ

วิป สนช. มีมติบรรจุกรณีร้องขอให้ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าสู่ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบ ...

Read More »
เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๗ ฉบับ

เหตุผลในการเสนอร่าง พ.ร.บ. เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จำนวน ๗ ฉบับ

  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักกฎหมาย มีหน้าที่ในการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างพ ...

Read More »
สนช.คุณหญิงทรงสุดา เสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง

สนช.คุณหญิงทรงสุดา เสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายผังเมือง

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ มีวาระการพิจารณาหลายเรื่อง ดังนี้ ๑. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข ...

Read More »
มติวิป สนช. ส่งเรื่องด่วน “ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา” พร้อม “ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ” เข้าที่ประชุมใหญ่ สนช

มติวิป สนช. ส่งเรื่องด่วน “ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภา” พร้อม “ร่าง พ.ร.บ. การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯ” เข้าที่ประชุมใหญ่ สนช

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ชั่วคราว) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...

Read More »
scroll to top