วันศุกร์ , 27 เมษายน 2018

Category: พิจารณากฎหมาย

Feed Subscription
 • กมธ.การเศรษฐกิจฯ บรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์งบประมาณของ สนช. ให้แก่ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน และคณะ

  กมธ.การเศรษฐกิจฯ บ...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ ...

 • รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบกล่องรับบริจาคหนังสือในโครงการ “ปันหนังสือให้น้องอ่าน” เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

  รองประธาน สนช. คนท...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๙ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธา ...

 • สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

  สรุปผลการประชุมส...

  สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา ๑.  เรื่องที่ปร ...

 • คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  คณะอาจารย์และนัก...

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ คณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมรับฟ ...

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

  การพิจารณาพระราชบัญญัติของประเทศไทยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธ ...

Read More »
หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

หลักกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาบางประการเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

องค์การระหว่างประเทศมีบทบาทหน้าที่กว้างขวางครอบคลุมเกือบทุก ๆ กิจกรรม ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  มีลักษณะทั่วไปดังนี้ ๑.องค์การระหว่างประเทศย่อมเป็นการรวมตัวของรัฐอธิปไตยที่เรีย ...

Read More »
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย .. รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย .. รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา

หากท่านเป็นคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำจะเห็นว่า ขณะนี้ เค้ารางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนมาทุกขณะแล้ว คาดการณ์กันว่าปลายเดือนกรกฎาคมไม่เกินเดือนสิงหา ...

Read More »
ย้อนดู.. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๔๙

ย้อนดู.. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๔๙

มีหลายบทความหลายงานเขียนทางวิชาการได้นำเสนอบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปแล้ว ดังนั้นบทความนี้จึงขอนำเสนอภารกิจอันเป็นกิจการภายในทั่วไปอันเป็นเสมือนกลไกและเครื่องมือ ...

Read More »
การแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙

การแปรญัตติ เป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีส่วนช่วยกลั่นกรองบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้มี ...

Read More »
สรุปผลงานด้านการประชุมของวุฒิสภาในสมัยวิสามัญ ๒๕๕๗

สรุปผลงานด้านการประชุมของวุฒิสภาในสมัยวิสามัญ ๒๕๕๗

การประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมวุฒิสภา รวม ๒ ครั้ง สรุปได้ดังนี้ การพิจารณาเลือก แต ...

Read More »
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการปกครองประเทศจนไม่สามารถปกครองได้ด้วยความสงบ อันเป็นผลให้เกิดการยึดอำนาจทางการปกครองประเทศ และภายหลังการยึดอำนาจได้มีการประกาศยกเลิกรัฐธร ...

Read More »
บทบาทใหม่ของภาครัฐ และกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

บทบาทใหม่ของภาครัฐ และกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

บทบาทใหม่ของภาครัฐ เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการเปิดเสรีด้านการค้า การบร ...

Read More »
๗๔ ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในรัฐสภา

๗๔ ร่างกฎหมายที่ค้างการพิจารณาอยู่ในรัฐสภา

  ร่างกฎหมายที่เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ซึ่งค้างการพิจารณาของทั้งสองสภาอยู่ก่อนที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒ ...

Read More »
สิทธิในการคัดค้านผู้พิพากษาของคู่ความในคดี

สิทธิในการคัดค้านผู้พิพากษาของคู่ความในคดี

ด้วยระบบกฎหมายของประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้คู่ความสามารถที่จะคัดค้านผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนหรือที่ร่วมเป็นองค์คณะได้ ทั้งนี้ ด้วยเป็นหลักการสำคัญที่ต้องการให้คู่ความทุกฝ่ายเกิดความเช ...

Read More »
scroll to top